Opatrenia proti šíreniu pandémie

Koronavírus na Slovensku

Overené fakty o stave, prevencii a boji s koronavírusom na Slovensku monitoruje Národné centrum zdravotníckych informácií v súčinnosti s Úradom vlády Slovenskej republiky.

http://www.korona.gov.sk/

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
http://www.uvzsr.sk/

 

U s m e r n e n i e  hlavného hygienika Slovenskej republiky Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike

http://lekom.sk/files/2/RLK%20BB/Postupy%20pri%20zisten%C3%AD%20osoby%20s%20podozren%C3%ADm%20na%20vysoko%20nebezpe%C4%8Dn%C3%BA%20n%C3%A1kazu.pdf