Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor SSE Stredoslovenská energetika,a.s.,Žilina
Názov Zmluva o združenej dodávke elektriny
Predmet Distribúcia elektriny do všetkých odberných miest,ktoré sú uvedené v prílohe
Hodnota cenník
Platnosť od 01.11.2019
Zverejnené 11.11.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská energetika,a.s.,Žilina (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta Ing. Michal Jaloviar,riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom
 [1,4 MB]
Identifikátor ÚPSVaR Žilina - § 10 UoZ
Názov Dohoda č. 19/25/010/58
Predmet Pomoc v hmotnej núdzi
Hodnota
Platnosť od 07.11.2019
Zverejnené 07.11.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta PeadDr. AdrianaJurišová, PhD., riaditeľ úradu
 [1,0 MB]
Identifikátor NN Tatry - Sympatia- doplnkové dôchodkové sporenie
Názov Zamestnávateľská zmluva
Predmet Úprava práv a povinností Zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení
Hodnota
Platnosť od 31.10.2019
Zverejnené 31.10.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa NN Tatry - Sympatia,d.d.s.,a.s.,Bratislava (IČO: 35976853)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Mária Činčalová, finančný agent
 [1,7 MB]
Identifikátor PROFI DEKOR s.r.o.
Názov Zmluva č. 012018 o prenájme LED svetelnej vianočnej výzdoby
Predmet Prenájom vianočnej výzdoby na stĺpy verejného osvetlenia
Hodnota 444,-€
Platnosť od 02.10.2019
Zverejnené 02.10.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, PROFI DEKOR, s.r.o.,Prešov (IČO: 36729566)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Štefan Bosák
 [759,2 kB]
Identifikátor Národný projekt Zelené obce
Názov Zmluva o poskytnutí podpory
Predmet Národný projekt s názvom " Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska" zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území...
Hodnota 14 506,07,-€
Platnosť od 10.09.2019
Zverejnené 11.09.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica (IČO: 00626031)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, RNDr. Richard Müller, PhD., generálny riadeteľ
 [3,5 MB]
Identifikátor Verejný vodovod /miestna časť Koscelisko/
Názov Kúpna zmluva
Predmet Dohoda o odkúpení majetku predĺženia verejného vodovodu, vybudovaného v rámci stavby "Rozšírenie verejného vodovodu Radoľa,/miestna časť Koscelisko/"
Hodnota 40 500,-€
Platnosť od 09.09.2019
Zverejnené 05.09.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, Žilina (IČO: 36672297)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Predstavenstvom
 [1,1 MB]
Identifikátor Kompostér
Názov Zmluva o výpožičke kompostéra
Predmet Predmetom výpožičky je nový plastový kompostér TOP Thermo komp 1050
Hodnota Predmet výpožičky je financovaný v rámci projektu Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území Dolných Kysúc
Platnosť od 29.06.2019
Zverejnené 16.07.2019
Zmluvné strany Združenie mesta a obcí Dolných Kysúc, Rudina (IČO: 50596314)
V zastúpení Ing. Anna Mičianová, štatutárny orgán
 [655,1 kB]
Identifikátor Prvá ekologická s.r.o.
Názov Zmluva o nakladaní s odpadmi
Predmet Zber odpadov
Hodnota
Platnosť od 11.06.2019
Zverejnené 11.06.2019
Zmluvné strany Prvá ekologická s.r.o.,Kys. Nové Mesto, Obec Radoľa (IČO: 51437546)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Radoslav Ševčík, konateľ spol.
 [920,8 kB]
Identifikátor Pozemkové spoločenstvo Urbár Radoľa
Názov Nájomná zmluva
Predmet Prenajímateľ prenajíma za účelom úpravy miestnej komunikácie a výstavby chodníka, odvodnenie tejto lokality...
Hodnota 1,-eur/ročne
Platnosť od 28.05.2019
Zverejnené 28.05.2019
Zmluvné strany Pozemkové spoločenstvo Urbár Radoľa (IČO: 42222125)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Ing. Štefan Holtan-predseda výboru PS Urbár
 [825,6 kB]
Identifikátor T+T,a.s.
Názov Dodatok č. 2 Rámcovej dohody č. 2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Predmet Úprava cien poskytovaných služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 10.05.2019
Zverejnené 15.05.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Ing. Miloslav Sokolovský
 [598,7 kB]
Identifikátor Reklama obchodného mena - UNIPAL KNM spol. s r.o., Kys. Nové Mesto
Názov Zmluva č. 2019/4-007 o reklame, propagačnej činnosti a inzercii
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na zveľadenie obce - podpora športových aktivít detí a mládeže v obci Radoľa
Hodnota 300,-€
Platnosť od 25.04.2019
Zverejnené 25.04.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, UNIPAL KNM, spol. s r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 36383171)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Ing. Stanislav Čelko, konateľ
 [418,7 kB]
Identifikátor Reklama obchodného mena - Lenka Hromádková - CS Agency
Názov Zmluva č. 2019/4-005 o reklame, propagačnej činnosti a inzercii
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na zveľadenie obce - podpora športových aktivít detí a mládeže v obci Radoľa
Hodnota 200,-€
Platnosť od 17.04.2019
Zverejnené 17.04.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, Lenka Hromádková - CS Agency,Radoľa (IČO: 46816976)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Lenka Hromádková
 [406,2 kB]