Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

22 MÁJ 2017
1
Príloha

Pozvánka OZ

Dňa 29. mája 2017 (pondelok) o 17.00 h. sa v budove Obecného úradu v Radoli uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

viac v prílohe

3 MÁJ 2017

Oznam - obmedzená doprava cesty I. triedy I/18 v obci Strečno

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA, Janka Kráľa 4, 010 04 Žilina informuje o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom Strečno na nasledujúce obdobie počas II. etapy realizácie sanačných prác na skalnom brale.

1. Od 3. 5. 2017 bude dopravným značením obmedzená doprava priamo pod hradom Strečno v dĺžke 40 m nasledovne: Obojsmerná doprava v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2x 3,00 m, rýchlosť 30 km /hod - s termínom do odvolania.

2. Predpoklad na mesiac jún 2017.
Kombinácia úplnej uzávierky počas víkendov a obojsmernej dopravy v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2x 3,00 m, rýchlosť 30 km/hod. počas týždňa.

Výzva pre účastníkov cestnej dopravy:
Vyššie uvedené obmedzenia v doprave na predmetnom úseku cesty budú mať vplyv na vytváranie kolón. V tejto súvislosti odporúčame využívať aj iné trasy na realizovanie nákladnej a osobnej dopravy. Pri prejazde týmto úsekom cesty rešpektovať obmedzenie rýchlosti na 30km/hod. v súvislosti so zúženým profilom jazdných pruhov, za účelom dodržiavania bezpečnosti v cestnej premávke.


    Mgr. Michal Lavrík v.r.,prednosta

28 APR 2017

Prevencia kriminality - zneužívanie bankomatových platobných kariet - UPOZORNENIE !

Na základe zvýšeného počtu oznámení občanov zaevidovaných na Obvodnom oddelení PZ v Kysuckom Novom Meste upozorňujeme občanov, aby kládli zvýšenú pozornosť svojim osobným dokladom vrátane bankomatových platobných kariet, ktoré majú uschované vo vreckách, kabelkách, tieto nenechávali voľne položené bez dozoru alebo nenechávali uložené v osobných motorových vozidlách na viditeľných miestach. V prípade odcudzenia bankomatovej platobnej karty je nutné bezodkladne bankomatovú kartu zablokovať prostredníctvom operátora príslušnej banky na nepretržitej linke. V súčasnosti bankomatová karta umožňuje vykonať rôzne platobné úkony a operácie bez zadania PIN kódu, čím môže dôjsť k majetkovej ujme vlastníkovi bankomatovej platobnej karty.

19 APR 2017

Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Radoľa 326 podľa § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov v zmysle zákona č. 245/2008 a v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. zverejňuje oznámenie a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2017/2018

Dátum, čas a miesto konania prijímania detí do MŠ:
od 30.04.2017 do 31.05.2017 od 8.00h do 16.00h. v priestoroch Materskej školy, Radoľa 2, 023 36 Radoľa.

Podmienky prijímania detí do MŠ:
a) Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré:
- dovŕšilo piaty rok veku,
- má odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky (dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou je dieťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť),
- má dodatočne odložený začiatok plnenie povinnej školskej dochádzky (dieťa s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou je dieťa, u ktorého sa v 1. polroku 1. triedy základnej školy dodatočne zistí, že nedosiahlo školskú spôsobilosť).
b) Ostatné faktory, ktoré sú zohľadnené pri rozhodovaní o prijatí do MŠ:
- deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci Radoľa,
- deti, ktoré k 01. septembru 2017 dovŕšia 5 rokov veku,
- deti, ktoré k 01. septembru 2017 dovŕšia 4 roky veku,
- deti, ktoré k 01. septembru 2017 dovŕšia 3 roky veku,
- deti zo sociálne slabého prostredia,

Podľa § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. sa deti prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží zástupkyni pre materskú školu, príp. učiteľke v MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa a očkovaním od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v Materskej škole Radoľa 2 od 24.04.2017.
O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ ZŠ s MŠ, Radoľa 326 na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Pre deti so zdravotným znevýhodnením nemáme vytvorené vhodné priestorové (budova materskej školy nemá upravené prostredie s bezbariérovým prístupom), materiálne (materská škola nedisponuje špeciálnymi vyučovacími pomôckami, kompenzačnými pomôckami a prístrojmi) a personálne podmienky (v materskej škole nepôsobí asistent učiteľa).
Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy vydáva riaditeľ ZŠ s MŠ, Radoľa 326 od 09.06.2017.

11 APR 2017

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na výber nájomcu voľných priestorov v budove ŠK Radoľa súpisné číslo 341

Obecné zastupiteľstvo v Radoli
1. - na základe §9 ods. 2 písm. a / zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) - schvaľuje spôsob výberu nájomcu voľných priestorov v budove ŠK Radoľa, s.č. 341 obchodnou verejnou súťažou podľa ust. § 281 až 288 obchodného zákonníka

2. - na základe § 9 ods. 2 písm. b / Zákona o majetku obcí - schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže nasledovne:

termín na predkladanie ponúk: 08. september 2017, 12:00h

- Pozemok pod budovou ostane naďalej vlastníctvom obce
- Budova ostane naďalej vlastníctvom obce
- Výšku investície je možné započítať do ceny nájomného
- Prenajímateľ preferuje využívanie objektu na pôvodné účely, teda občianska vybavenosť, najmä šport a kultúra, je však možné prijať aj iné návrhy
- Prenajímateľ odmieta využitie objektu na výstavbu bytových jednotiek. Výnimkou môže byť jeden služobný byt pre správcu objektu
- Stavebné úpravy prenajímaných priestorov, včítane výstavby ďalšieho nadzemného podlažia, prípadne sedlovej strechy s využitím podkrovných priestorov sú možné
- V prípade ukončenia nájmu zo strany nájomcu nevzniká nárok na refundáciu nákladov na stavebné úpravy objektu
- Súťažný návrh zmluvy po jeho predložení nemožno odvolať
- Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje

- Obec si vyhradzuje právo nevybrať žiadnu predloženú ponuku

Podrobnejšie informácie o objekte a termín obhliadky priestorov môžete získať prostredníctvom e-mailu: starosta@radola.sk

                                                Ing. Anton Tkáčik, starosta obce, v.r.

Oznam - Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Radoľa

          Obec Radoľa
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Radoľa

Obecné zastupiteľstvo v Radoli uznesením č. 157/2017 v súlade s § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

          vyhlasuje
   V Ý B E R O V É  K O N A N I E

na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Radoľa a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Radoľa na deň 29.05.2017 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Radoli.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce (úväzok 25 hodín mesačne) musí spĺňať:
1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
2. Iné predpoklady podľa zákona č.552/2003 Zb. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
- spôsobilosť na právne úkony
- bezúhonnosť
3. Náležitosti písomnej prihlášky:
- osobné údaje kandidáta - meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko
- doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis
- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č.122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- kópie o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
4. Spôsob doručenia prihlášky:
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Radoľa zašle poštou, alebo osobne odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami v uzatvorenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA-NEOTVÁRAŤ!" na adresu: Obec Radoľa, Radoľa 4, 023 36 Radoľa. Uzávierka prihlášok je 12.05.2017 do 13.00h.

Zverejnené:
- na úradnej tabuli obce
- na internetovej stránke obce

             Ing. Anton Tkáčik, starosta obce, v.r.

Príloha: Výberové konanie

D3 pre Kysuce

Blokádou cesty I/11 v obci Povina, vo štvrtok 16. februára 2017 oficiálne začal zber podpisov pod petíciu za neodkladné riešenie dopravnej situácie na ceste I/11 Žilina - Kysucké Nové Mesto - Čadca, urýchlené pokračovanie vo výstavbe diaľnice D3 v celom rozsahu, splnenie záväzkov investorom, občanom v regióne a splnenie medzinárodných záväzkov súvisiacich s výstavbou diaľnice D3.
Petičné hárky je možné podpísať na obecných úradoch v regióne Kysúc, ako aj v mnohých obchodných prevádzkach.
Petičný hárok si môžete aj vytlačiť z prílohy (2) tejto správy. Podpísané hárky môžete doručiť na ktorýkoľvek obecný úrad v okrese Kysucké Nové Mesto.
K petícii sa môžete pripojiť aj elektronicky na stránke : http://www.d3prekysuce.sk/.content/peticia.php

14 FEB 2017

Oznam - zabíjačka v priamom prenose

Obec Radoľa a Pohostinstvo u Mičiana organizovali v sobotu 18. februára 2017 pri Obecnom úrade v Radoli tradičnú Radoľskú zabíjačku v priamom prenose,
Organizátori podujatia pre občanov pripravili skvelú kapustnicu i ochutnávku zabíjačkových špecialít.

18 JAN 2017

Oznam - vývoz komunálneho odpadu : Pozor ZMENA

Obecný úrad v Radoli oznamuje, že z technických príčin sa v roku 2017 v našej obci mení termín vývozu komunálneho odpadu. Vývoz komunálneho odpadu v našej obci bude vždy vo štvrtok v párnom týždni.

30 NOV 2016

Oznam - Mikuláš

V nedeľu 4. decembra 2016 v našej obci privítali deti a ich rodičia Mikuláša, ktorý tradične prešiel našou obcou a rozsvietil vianočné stromčeky: pri Materskej škole, pri Zvonici, v Štepnici a pri Lipách.

Oznam - zmena cestovného poriadku pre spoj MHD č.3

Od nedele 16. októbra 2016 bude platný nový cestovný poriadok pre spoj MHD č.3 KNM-Kamence-Radoľa-Budatínska Lehota. Zmena sa týka najmä ranného spoja pre zamestnancov INA Schaeffler Kysuce spol. s.r.o. .


príloha - nový cestovný poriadok platný od 16.10.2016

5 AUG 2016

Oznam - pracovisko odboru živnostenského podnikania v KNM

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto oznamuje fyzickým osobám a právnickým osobám podnikateľom, že zriadené pracovisko odboru živnostenského podnikania v Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto, Litovelská 1218, 024 01 KNM (budova daňového úradu) 1. poschodie dvere č.17, je stále funkčné. Nie je zrušené. Na zriadenom pracovisku odboru živnostenského podnikania si právnické osoby aj samostatne zárobkovo činné osoby vybavia veci živnostenskej registrácie v plnom rozsahu a na počkanie.
Na pracovisku živnostenského odboru je zriadená aj služba poskytovania výpisov z Obchodného registra SR.
Úradné hodiny:
PO od 8.00h do 15.00h
UT od 8.00h do 15.00h
ST od 8.00h do 17.00h
ŠT od 8.00h do 11.00h
PIA od 8.00h do 14.00h