Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

1 JÚN 2023

Oznam - straty/nálezy

V časti obce Štepnica sa našla prenosná taška s elektronikou. Majiteľ si môže nájdené veci vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Radoli, počas úradných hodín.

31 MÁJ 2023
1
Príloha

Pozvánka - OZ

Starosta obce Radoľa Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 5.júna 2023 (pondelok) o 17.00h. v budove Obecného úradu v Radoli.

príloha: Pozvánka na OZ

Oznam - 10. ročník cyklistických pretekov Istrofinal Snežnický MTB maratón

Dňa 2.septembra 2023 organizuje obec Snežnica v spolupráci s občianským združením Cyklo team Lavína jubilejný 10. ročník cyklistických pretekov Istrofinal Snežnický MTB maratón. Naplánovaná horská trasa je vyznačená na priloženej mape.
Predpokladaná je účasť okolo 450 cyklistov. Štart je 2. septembra 2023 o 10:00h, predpokladaný príchod posledného pretekára o 15:00h. Trasa bude v teréne vyznačená smerovými tabuľkami a bielo - čiernými páskami, ktoré usporiadateľ po podujatí odstráni. Usporiadateľ sa zaväzuje trasu po pretekoch vyčistiť od možného odpadu. Trasa je vedená po existujúcich cykloturistických chodníkoch, zvážniciach, lesných cestách a asfaltkách. Trasa vedie v k. ú. obcí: Snežnica – Radoľa – Lopušné Pažite – Dolný Vadičov – Horný Vadičov - Gbeľany - Nededza – Kotrčina Lúčka - Teplička nad Váhom – Zástranie - Zádubnie a Brodno. Vyznačenie a odznačenie trasy podujatia bude prebiehať v dňoch: 28.8. – 7.9.2023 (ŠPZ vozidla nahlásime na OÚ odbor starostlivosti o živ. prostredie).

prílohy:

29 MÁJ 2023

Oznam - straty/nálezy

Dňa 25.mája sa v našej obci Radoľa, pri Kaštieli našiel zväzok kľúčov. Majiteľ si môže svoje kľúče vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Radoli, počas úradných hodín.

16 MÁJ 2023

Oznam - Radoľský Juniáles

Obec Radoľa Vás srdečne pozýva, pri príležitosti váľania májov, na Radoľský Juniáles, ktorý sa bude konať v sobotu 3.júna 2023 o 19.00h v sále Obecného úradu v Radoli. Vstup je voľný.

Oznámenie - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia PPÚ Radoľa

Okresný úrad Žilina – pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán vypracoval v súlade s § 9 ods. 10 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) všeobecné zásady funkčného usporiadania územia, ktoré sú súčasťou projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Radoľa (ďalej len „VZFÚ“).
V súlade s § 10 ods. 5 zákona Vám oznamujeme, že sa prerokúvajú VZFÚ a podľa citovaného ustanovenia ste povinný oznámiť svoje stanoviská k návrhu VZFÚ do 30 dní odo dňa doručenia. Ak sa v danej lehote nevyjadríte, predpokladá sa, že nemáte námietky k návrhu VZFÚ.
Do kompletného elaborátu VZFÚ možno nahliadnuť na Obecnom úrade Radoľa a Okresnom úrade Žilina – pozemkovom a lesnom odbore. VZFÚ je možné poskytnúť aj v elektronickej podobe na správnom orgáne Okresnom úrade Žilina – pozemkovom a lesnom odbore(vzhľadom na veľkosť súboru iba nakopírovaním na vlastný USB kľúč).

Ing. Štefan Macášek, vedúci odboru


- príloha

Oznam - Vyhlásenie voľby kontrolóra obce Radoľa

Obecné zastupiteľstvo v Radoli na svojom zasadnutí dňa 24.04.2023 Uznesením č.35/2023 vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra obce Radoľa, na skrátený pracovný úväzok 25 % s časom 37,5 hodín mesačne, s dňom nástupu do výkonu funkcie dňa 08.06.2023, na funkčné obdobie 6 rokov, ktorá sa bude konať na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 05.06.2023 (pondelok) o 17:00h v sále Obecného úradu v Radoli.


viac informácií v prílohe

Oznam - upozornenie na podvodné konanie

Nakoľko v poslednom období v okrese Čadca dochádza zo strany doposiaľ neznámeho páchateľa alebo páchateľov k podvodným telefonátom zameraných prevažne na seniorov za účelom vylákania finančnej hotovosti resp. iných cennosti ako zlato a podobne, žiada Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci občanov o maximálnu opatrnosť pri komunikácií s neznámymi osobami a ich spoluprácu z cieľom predídenia prípadných ďalších škôd na majetku predovšetkým seniorov. 
Žiadame týmto seniorov, aby nikomu neznámemu neposielali peniaze, nič neplatili, žiadne peniaze nevyhadzovali z okien alebo balkónov a ihneď kontaktovali svojho rodinného príslušníka a túto skutočnosť ihneď oznámili na polícií Slovenskej republiky na telefonickú linku 158.

Viac informácií v prílohe !

Oznam - voľné pracovné miesta

Obec Radoľa v zmysle spolupráce s Ústavom na výkon väzby a Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Žilina informuje občanov o možnosti zamestnať sa v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Žilina, a teda uchádzať sa o prijatie do služobného pomeru príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Žilina momentálne disponuje viacerými voľnými miestami, kde základnými podmienkami na prijatie sú:
-vek minimálne 21 rokov,
-minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
-telesná, duševná a zdravotná spôsobilosť, podmienka ovládania štátneho jazyka, bezúhonnosť a spoľahlivosť.
Viac informácii môžu prípadní záujemcovia získať na stránke www.zvjs.sk, telefonicky na t.č. +421/41/2832160, prípadne e-mailom: tatiana.cehlarova@zvjs.sk .

viď. príloha

21 FEB 2023

Oznam - Úradné hodiny OcÚ Radoľa - zmena

Ú r a d n é  h o d i n y :

Pondelok: 7,00h – 15,30h
Utorok:   7,00h – 15,00h
Streda:   7,00h – 16,30h
Štvrtok : nestránkový deň
Piatok:   7,00h – 13,00h

Obedová prestáva: pol hodina medzi 11,00h - 12,00h   


Ing. Anton Tkáčik, starosta obce

Oznam - úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 v Radoli

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Radoľa za kalendárny rok 2022 je 40,26%.

viac v prílohe + Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce

23 JAN 2023

Referendum 2023 v Radoli - výsledky

Výsledky hlasovania v referende 2023 v obci Radoľa 
Počet zapísaných voličov – 1250
Počet, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 559
Počet odovzdaných platných hlasov – 555
Počet hlasov “áno” – 547
Počet hlasov “nie” – 8
Účasť v referende 44,72 %