Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

25 MÁJ 2016

Oznam - ZŠsMŠ Radoľa

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Radoľa 326 v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) poskytuje žiakom z organizačných dôvodov dňa 27. mája 2016 (piatok) riaditeľské voľno. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke pre ZŠ ani ŠJ a ŠKD pri ZŠsMŠ, Radoľa 326. (Materskej školy Radoľa sa riaditeľské voľno netýka).

26 APR 2016

Pozvánka - akcie a výstavy v Kaštieli

Kovaná krása v Radoli
   Kováčstvo bolo v minulosti najrozšírenejším remeslom na Kysuciach i na celom Slovensku. Kováči boli zručnými remeselníkmi a predmety, ktoré vyrábali mali všestranné využitie. Vyrábali kované nástroje, poľnohospodárske náradie, reťaze, klince, podkovy, kovania na vozy, na dvere pánty, zámky... Mnohé z nich boli často „cifrované“, zdobené krásnym ornamentom. Dnes ich nájdeme väčšinou v zbierkových fondoch múzeí, ale niektoré nám slúžia doteraz.
   Kováčske remeslo pretrvalo až do dnešnej modernej doby, ktorá ho posúva aj do roviny umeleckej tvorby. Nezostalo však len pri tradícii a príležitostných ukážkach. Pokračuje v mladej generácii kováčov, ktorí toto remeslo študujú a dokážu sa ním úspešne uživiť. O tom, že mladí ľudia majú skutočne chuť a záujem o kováčske remeslo vypovedá výstava „Srdcom a rukami“ v radoľskom kaštieli.
  Výstavu sprístupnilo Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci so Strednou odbornou školou strojníckou v Kysuckom Novom Meste. Prezentuje tvorbu žiakov a učiteľov odboru Umelecko - remeselné spracúvanie kovov so zameraním na kováčske a zámočnícke práce. Návštevníci výstavy uvidia dekoratívne i úžitkové predmety doplnené nápaditými kresbami, vytvorené  terajšími žiakmi aj absolventmi tohto odboru. Vystavené práce svedčia o tom, že žiaci tejto školy sú už počas štúdia kreatívnymi výtvarníkmi a zručnými odborníkmi v umelecko-remeselnej výrobe. S ich dielami sa môžeme stretnúť nielen na výstavách, ale krášlia taktiež mnohé domácnosti. Dokážu vyrobiť kované svietniky, plastiky, kreslá, lavičky, krbové súpravy a veľa ďalších užitočných predmetov, ktoré „sú demonštráciou toho, ako to môže vyzerať, keď sa z práce stáva vášeň a povinnosti sa plnia so zanietením a kusom srdiečka“ – hovorí majster odbornej výchovy Mgr. Jozef Hodás.
   Pozývame Vás do kaštieľa v Radoli na prehliadku tejto pozoruhodnej kováčskej tvorby, pri ktorej sa zručnosť snúbi s umením. Výstava je sprístupnená do 22. júna 2016.

                                      Alena Mozolová, Kaštieľ Radoľa

26 APR 2016

Posviacka novostavby kostola sv. Cyrila a Metoda

Dňa 23. apríla 2016 o 10:00h sa v našej obci konala výnimočná udalosť : Posviacka novostavby kostola sv. Cyrila a Metoda.

12 APR 2016

Oznam

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 12. 04. 2016 od 06,00 hod.
Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 05. 04. 2016.

Riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci
            pplk. Ing. Stanislav Zdařil, v.r.

8 MAR 2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016 - výsledky v obci Radoľa

V sobotu 5. marca 2016 sa na Slovensku konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V obci Radoľa sa volieb do NR SR zúčastnilo 73,10 % voličov.

Výsledky volieb : obec Radoľa
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1190
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 870
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 5
Počet platných odovzdaných hlasov: 850

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu:
č.1 Strana TIP  2
č.2 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)  1
č.3 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)  45
č.4 Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník  0
č.5 ŠANCA  0
č.6 SME RODINA - Boris Kollár  59
č.7 Strana zelených Slovenska  7
č.8 KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO  0
č.9 Maďarská kresťanskodemokratická aliancia-Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 0
č.10 VZDOR - strana práce  1
č.11MOST - HÍD  5
č.12 Slovenská národná strana  178
č.13 Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia  2
č.14 Komunistická strana Slovenska  2
č.15 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  1
č.16 SMER - sociálna demokracia  315
č.17 Kresťanskodemokratické hnutie  30
č.18 Slovenská občianska koalícia  4
č.19 Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko  103
č.20 #SIEŤ  45
č.21 Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja  0
č.22 PRIAMA DEMOKRACIA  0
č.23 Sloboda a Solidarita  50

2 MAR 2016

Straty a nálezy

Dňa 29. februára 2016 sa pri predajni COOP Jednota v Radoli našla zlatá retiazka s príveskom. Majiteľ si retiazku môže vyzdvihnúť počas úradných hodín na Obecnom úrade v Radoli.

19 FEB 2016

OZNÁMENIE O PRIJÍMANÍ DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. sa na našej materskej škole uskutoční prijímanie detí pre nový školský rok 2016/2017

od 30. 04. 2016 do 31. 05. 2016 od 8.00 hod. do 16.00 hod. v priestoroch Materskej školy, Radoľa 2, 023 36 Radoľa

Podmienky prijímania detí do MŠ:

Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré:
- dovŕšilo piaty rok veku,
- má odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky (dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou je dieťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť),
- má dodatočne odložený začiatok plnenie povinnej školskej dochádzky (dieťa s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou je dieťa, u ktorého sa v 1. polroku 1. triedy základnej školy dodatočne zistí, že nedosiahlo školskú spôsobilosť).

Ostatné faktory, ktoré sú zohľadnené pri rozhodovaní o prijatí do MŠ:
- deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci Radoľa,
- deti, ktoré k 01. septembru 2016 dovŕšia tri roky veku,
- deti zo sociálne slabého prostredia,
- deti doporučené lekárom, resp. odborným lekárom (psychológ, pedopsychiater, logopéd, ...)

Podľa § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. sa deti prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží zástupkyni pre materskú školu spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v Materskej škole Radoľa 2. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy vydáva riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Radoľa 326 od 01. 06. 2016 do 10. 06. 2016.

Čo by malo vaše dieťa pred vstupom do materskej školy vedieť?
- Byť bez cumľa, plienok. Dokonca by dieťa malo vedieť používať záchod a nie nočník, respektíve nebáť sa sadnúť si na záchod. Pozor! Plienka sa v tomto veku netoleruje už ani počas obedného spánku.
- Sám sa obliecť, vyzliecť, obuť a vyzuť. Samozrejme, sem tam pani učiteľka pomôže, ale nemôže obliekať a vyzliekať 25 detí, ktoré sa chystajú na dvor či sa vrátilli z prechádzky.
- Samostatne jesť (aspoň lyžicou), piť z pohárika, neodbiehať od stola počas jedla.
- Pozdraviť, odzdraviť, poprosiť, poďakovať. Na tomto by mali rodičia trvať už od útleho veku. Veď tieto 4 čarovné slovíčka by mali byť základom slušnosti každého človeka.
- Vedieť používať vreckovky a správne si vyfúkať nos.
- Ovládať základné hygienické návyky, napríklad umyť si po toalete ruky.
- Byť schopné aspoň na chvíľku sa odpútať od rodičov. Samozrejme, nečakajte, že vaše dieťa si poplače počas prvých dní v materskej škole. To je normálna reakcia, ktorá sa dá zvládnuť. Ak by to však pretrvávalo dlhšie (viac ako mesiac), dieťa pravdepodobne nie je ešte zrelé byť bez rodiča a treba počkať, či skúsiť dieťa odpútať (napríklad tým, že ho bude do materskej školy vodiť stará mama či starý otec).
- Dieťa by pred nástupom do materskej školy malo poznať svoje veci, vedieť, že toto sú jeho topánky či nohavice.
- Potrebné je, aby dieťa vedelo komunikova s okolím. Reč nemusí byť stopercentná, veľa detí začne lepšie komunikovať odpozeraním od iných detí, či s pomocou logopéda.
- Udržať pozornosť, vedieť sa chvíľu sústrediť.

PHSR obce Radoľa na r.2015 - 2020

Obec Radoľa, zverejňuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radoľa na r. 2015 - 2020.

- príloha

15 JÚL 2015

Futbalový turnaj "O Pohár starostu obce Radoľa" - 21.ročník

Dňa 4. júla 2015 sa v areáli ihriska V Riekach uskutočnil futbalový turnaj "O Pohár starostu obce Radoľa".

Víťaz turnaja :
ŠK Radoľa

7 MÁJ 2015

Deň matiek

V nedeľu 10. mája 2015 sa v sále Obecného úradu v Radoli uskutočnilo spoločenské posedenie z príležitosti osláv Dňa matiek.
V krásnom kultúrnom programe vystúpili deti a žiaci Základnej školy s materskou školou Radoľa a víťaz súťaže Česko-Slovensko má talent Jozef Pavlusík z Horného Vadičova.

20 MAR 2015

Oznam - SeVaK, a.s., Žilina

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina v y z ý v a j ú vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci stavby "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce", spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

Pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia.

Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená. Ak vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosť uvedenú v § 23 ods. 2 zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení, bude naša spoločnosť predkladať podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľností na okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a ukladať pokuty. Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie uloží vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý sa dopustil priestupku pokutu vo výške do 331 €.

Podrobnejšie informácie podľa jednotlivých obcí Vám poskytnú zamestnanci Zákazníckeho centra v Žiline, t.č. 041/707 17 11.

16 MAR 2015

Oznam - pracovisko odboru živnostenského podnikania v KNM

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto oznamuje fyzickým osobám a právnickým osobám podnikateľom, že od 8.septembra 2014 je zriadené pracovisko odboru živnostenského podnikania v Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto, Litovelská 1218, 024 01 KNM (budova daňového úradu) 1. poschodie dvere č.17. Na zriadenom pracovisku odboru živnostenského podnikania si právnické osoby aj samostatne zárobkovo činné osoby vybavia veci živnostenskej registrácie v plnom rozsahu a na počkanie.
Na pracovisku živnostenského odboru je zriadená aj služba poskytovania výpisov z Obchodného registra SR.
Úradné hodiny:
PO od 8.00h do 15.00h
UT od 8.00h do 15.00h
ST od 8.00h do 17.00h
ŠT od 8.00h do 11.00h
PIA od 8.00h do 14.00h
First PagePrevious Page
123
Next PageLast Page