Materská škola v Radoli

Oznam

 

 

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Radoli oznamuje rodičom, že prevádzka Materskej školy navštevujúcich a novoprijatých detí v školskom roku 2021-2022 sa začína

 2. septembra 2021, t. j. vo štvrtok. Schádzanie detí je v čase od 6:30 do 8:00 hodiny.

 

Treba si priniesť:

  • pyžamo,

  • prezúvky – nie nasúvačky, nesmú mať tmavú podrážku,

  • hrebeň s otvorom na zavesenie,

  • nepremokavé prestieradlo s gumovým úchytom

  • pre prípad znečistenia náhradné veci do skrinky ( tepláky do gumy, tričko, spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, pršiplášť)

  • umelohmotný pohár na pitný režim,

  • finančný príspevok vo výške 10 € ( na mydlo, toaletný papier a hygienické vreckovky)

Vzhľadom na trvanie pandémie ochorenia COVID -19 žiadame zákonných zástupcov detí, aby dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom priestore a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR /nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk/ a nenosili hračky a iný materiál  z domáceho prostredia do materskej školy.

V prípade, že u vášho dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID - 19, bezodkladne o tejto situácii informujte učiteľku a riaditeľa/zástupkyňu školy.

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom pre deti a dorast, alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. 

Prosíme rodičov, aby svojím deťom  podpísali  všetky   osobné  veci a tým predchádzali zámene alebo odcudzeniu a zbytočným nedorozumeniam. 

Zoznamy detí podľa jednotlivých tried budú vyvesené na nástenke v šatni.

 

Poplatok za MŠ

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou MŠ v zmysle § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uhrádza mesačne vždy do 26. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na mesiac nasledujúci. Výška mesačného príspevku 10,- € je stanovená všeobecne záväzným nariadením /VZN/ obce Radoľa č. 2/2008 dodatok č. 9. V čase letných prázdnin je výška príspevku 15,- €. V prípade neuhradenia poplatku nebude dieťa do MŠ prevzaté až do splnenia si povinnosti rodičov (viď Školský poriadok). Príspevok na výchovu a vzdelávanie sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Platbu je možné realizovať bankovým prevodom na účet číslo SK51 0200 0000 0033 6068 9159

Pri platbe je potrebné do správy pre prijímateľa uvádzať meno a priezvisko dieťaťa MŠ (napr. Peter Novák, MŠ), do kolónky variabilný symbol uviesť 20212022.

Spôsob platenia:

- september 20,- €.

- október 10,- €

- november 10,- €

- december neplatiť!!!!!

Platby za obdobie január až jún 2022 uhrádzať až v nasledujúcom kalendárnom roku.

- január 20,- €

- február 10,- €

- marec 10,- €

- apríl 10,- €

- máj 10,- €

- jún neplatiť!!!!!

Žiadame rodičov, aby dodržiavali pokyny na platenie poplatku za MŠ.

Za porozumenie a spoluprácu ďakujeme.Poštová adresa:
Základná škola s materskou školou, Radoľa 326
Radoľa 326
023 36  Radoľa

Telefónny kontakt:

041/421 24 43 - ZŠ

041/421 33 01 - ŠJ

0917 565 654 - MŠ


Emailové adresy:msradola@gmail.com


viac o ZŠ s MŠ nájdete na jej stránkach:

www.zsradola.edu.sk