Materská škola v Radoli

Oznamy :

 

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Radoli oznamuje rodičom, že prevádzka Materskej školy navštevujúcich a novoprijatých detí v školskom roku 2017-2018 začína 4.septembra 2017, t.j. v pondelok. Schádzanie detí je v čase od 6.30 do 8.00 hodiny.

 

Treba si priniesť:

 • pyžamo,
 • prezúvky – nie nasúvačky, ani na zapínanie, nesmú mať tmavú podrážku, (klasické papučky)
 • uterák s uškom na zavesenie,
 • hrebeň s otvorom na zavesenie,
 • prestieradlo na ležadlo pre prípad znečistenia,
 • -náhradné veci do skrinky ( tepláky do gumy, tričko, spodná bielizeň, pršiplášť)
 • umelohmotný pohár na pitný režim,

Všetko podpísané na viditeľnom mieste, kvôli zámene medzi deťmi.

 • hygienické vreckovky – 2 balíky,
 • mydla 2 ks
 • 3.- € na toaletný papier,
 • balík kancelárskeho papiera – len novoprijaté deti

Novoprijaté deti musia okrem spomenutých vecí priniesť potvrdenie od lekára o  zdravotnom stave dieťaťa nie staršie ako 3 dni a deti, ktoré MŠ už navštevovali prehlásenie rodiča o zdravotnom stave dieťaťa (slúži nato tlačivo, ktoré je zároveň ospravedlnenkou)  

Prosíme rodičov, aby požiadavku MŠ na podpisovanie všetkých  osobných vecí svojich detí rešpektovali, aby nedochádzalo k zámene alebo odcudzeniu, a tým sme predchádzali zbytočným nedorozumeniam. Za straty osobných vecí (aj hračiek vložených do skriniek, prípadne v triede) detí materská škola nezodpovedá.

Rodičovský poplatok na čiastočnú úhradu nákladov a stravné – sa bude uhrádzať bezhotovostne, podľa pokynov na nástenke.


Za porozumenie ďakujeme.Pozor zmena telefónneho čísla!

upozorňujeme na zmenu telefónneho čísla v materskej škole: staré telefónne číslo (pevná linka) už nie je v prevádzke a nahradilo ho nasledovné tel.číslo:  0917 565 654Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy


Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Radoľa 326 podľa § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov v zmysle zákona č. 245/2008 a v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. zverejňuje oznámenie a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2017/2018

Dátum, čas a miesto konania prijímania detí do MŠ:


od 30. 04. 2017 do 31. 05. 2017 od 800 hod. do 1600 hod. v priestoroch Materskej školy, Radoľa 2, 023 36  Radoľa


Podmienky prijímania detí do MŠ:

Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré:

 • dovŕšilo piaty rok veku,
 • má odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky (dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou je dieťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť),
 • má dodatočne odložený začiatok plnenie povinnej školskej dochádzky (dieťa s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou je dieťa, u ktorého sa v 1. polroku 1. triedy základnej školy dodatočne zistí, že nedosiahlo školskú spôsobilosť).

Ostatné faktory, ktoré sú zohľadnené pri rozhodovaní o prijatí do MŠ:

 • deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci Radoľa,
 • deti, ktoré k 01. septembru 2017 dovŕšia 5 rokov veku,
 • deti, ktoré k 01. septembru 2017 dovŕšia 4 roky veku,
 • deti, ktoré k 01. septembru 2017 dovŕšia 3 roky veku,
 • deti zo sociálne slabého prostredia,

Podľa § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. sa deti prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží zástupkyni pre materskú školu, príp. učiteľke v MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa a očkovaním od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v Materskej škole Radoľa 2 od 24. 04. 2017.

O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ ZŠ s MŠ, Radoľa 326 na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Pre deti so zdravotným znevýhodnením nemáme vytvorené vhodné priestorové (budova materskej školy nemá upravené prostredie s bezbariérovým prístupom), materiálne (materská škola nedisponuje špeciálnymi vyučovacími pomôckami, kompenzačnými pomôckami a prístrojmi) a personálne podmienky (v materskej škole nepôsobí asistent učiteľa).

Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy vydáva riaditeľ ZŠ s MŠ, Radoľa 326 od 09. 06. 2017.

Čo by malo vaše dieťa pred vstupom do materskej školy vedieť?

 1. Byť bez cumľa, plienok. Dokonca by dieťa malo vedieť používať záchod a nie nočník, respektíve nebáť sa sadnúť si na záchod. Pozor! Plienka sa v tomto veku netoleruje už ani počas obedného spánku.
 2. Sám sa obliecť, vyzliecť, obuť a vyzuť. Samozrejme, sem tam pani učiteľka pomôže, ale nemôže obliekať a vyzliekať 25 detí, ktoré sa chystajú na dvor či sa vrátilli z prechádzky.
 3. Samostatne jesť (aspoň lyžicou), piť z pohárika, neodbiehať od stola počas jedla.
 4. Pozdraviť, odzdraviť, poprosiť, poďakovať. Na tomto by mali rodičia trvať už od útleho veku. Veď tieto 4 čarovné slovíčka by mali byť základom slušnosti každého človeka.
 5. Vedieť používať vreckovky a správne si vyfúkať nos.
 6. Ovládať základné hygienické návyky, napríklad umyť si po toalete ruky.
 7. Byť schopné aspoň na chvíľku sa odpútať od rodičov. Samozrejme, nečakajte, že vaše dieťa si nepoplače počas prvých dní v materskej škole. To je normálna reakcia, ktorá sa dá zvládnuť. Ak by to však pretrvávalo dlhšie (viac ako mesiac), dieťa pravdepodobne nie je ešte zrelé byť bez rodiča a treba počkať, či skúsiť dieťa odpútať (napríklad tým, že ho bude do materskej školy vodiť stará mama či starý otec).
 8. Dieťa by pred nástupom do materskej školy malo poznať svoje veci, vedieť, že toto sú jeho topánky či nohavice.
 9. Potrebné je, aby dieťa vedelo komunikova s okolím. Reč nemusí byť stopercentná, veľa detí začne lepšie komunikovať odpozeraním od iných detí, či s pomocou logopéda.
 10. Udržať pozornosť, vedieť sa chvíľu sústrediť.
Oznam - Materská škola

 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Radoli oznamuje rodičom, že prevádzka Materskej školy navštevujúcich a novoprijatých detí v školskom roku 2015 - 2016 začína 2. septembra 2015 t.j. v stredu.
Schádzanie detí je v čase od 6.30 do 8.00 hodiny.

 

Treba si priniesť:

pyžamo,
prezúvky – nie nasúvačky, ani na zapínanie, nesmú mať tmavú podrážku, ( klasické papučky )
uterák s uškom na zavesenie,
hrebeň s otvorom na zavesenie,
prestieradlo na ležadlo pre prípad znečistenia,
náhradné veci do skrinky ( tepláky, tričko, spodná bielizeň)
umelohmotný pohár na pitný režim,  

Všetko podpísané na viditeľnom mieste, kvôli zámene medzi deťmi.
hygienické vreckovky – 2 balíky,
mydlá 2 ks
3.- € na toaletný papier,
balík kancelárskeho papiera

Novoprijaté deti musia priniesť potvrdenie od lekára o  zdravotnom stave dieťaťa nie staršie ako 3 dni a deti, ktoré MŠ už navštevovali prehlásenie rodiča o zdravotnom stave dieťaťa.
Prosíme rodičov, aby požiadavku MŠ na podpisovanie všetkých osobných vecí svojich detí rešpektovali, aby nedochádzalo k zámene alebo odcudzeniu, a tým sme predchádzali zbytočným nedorozumeniam.
Rodičovský poplatok na čiastočnú úhradu nákladov a stravné – sa bude uhrádzať bezhotovostne, podľa pokynov na nástenke.

 

Za porozumenie ďakujeme.


Poplatok za MŠ

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou MŠ v zmysle § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uhrádza mesačne vždy do 26. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na mesiac nasledujúci. Výška mesačného príspevku 7,- € je stanovená všeobecne záväzným nariadením /VZN/ obce Radoľa. V prípade neuhradenia poplatku nebude dieťa do MŠ prevzaté až do splnenia si povinnosti rodičov (viď Školský poriadok). Príspevok na výchovu a vzdelávanie sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Platbu je možné realizovať bankovým prevodom na účet číslo 3360689159, kód banky 0200. IBAN SK51 0200 0000 0033 6068 9159

Pri platbe je potrebné do správy pre prijímateľa uvádzať meno a priezvisko dieťaťa MŠ (napr. Peter Novák, MŠ), do kolónky variabilný symbol uviesť 20152016.

Milí rodičia, je potrebné, aby sa rodičovský poplatok za september a október zaplatil spolu v mesiaci september, t. j. spolu 14,- €.

Ostatné platby do konca roka:

- október 7,- €

- november 7,- €

- december neplatiť!!!!!

Platby za obdobie január až jún 2016 uhrádzať až v nasledujúcom kalendárnom roku.

Za porozumenie a spoluprácu ďakujeme. 


Zlúčenie ZŠ s MŠ

Základná škola v Radoli a Materská škola v Radoli boli do 31.08.2014 samostatnými právnymi subjektami. Dňom 1. septembra 2014 vznikol ich zlúčením nový právny subjekt Základná škola s materskou školou, Radoľa 326. Zriaďovateľom je Obec Radoľa. Súčasťou ZŠ s MŠ je Školský klub detí a Školská jedáleň.
Základná škola poskytuje primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie pre žiakov 1. až 9. ročníka. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti vo veku 3 až 6 rokov.

Poštová adresa:
Základná škola s materskou školou, Radoľa 326
Radoľa 326
023 36  Radoľa


                            

            

Čo znamená materská škola pre vaše dieťa

Deň matiek 2010    Vstup Vášho dieťaťa do MŠ a čas, ktorý tam strávi spoločne s inými deťmi, je úsek života, ktorý má zvláštny význam pre jeho rozvoj. MŠ má vlastne výchovné poslanie.     Vstup do MŠ nie je pre každé dieťa samozrejmou záležitosťou. Pre Vaše dieťa začína úsek života s mnohými požiadavkami, v prostredí, ktoré sa veľmi líši od dôverne známeho domova:
 • vaše dieťa si musí vytvoriť dôveru k novej blízkej osobe, ktorá je súčasne aj pre iné deti, teda k učiteľke
 • musí rozvíjať vzťahy so skupinou ostatných detí
 • musí sa učiť novým pravidlám, napr. že hračka nepatrí len jednému, ale všetkým
 • a musí sa prispôsobiť novému dennému režimu.
    Ak dieťa v rodine získalo existenčnú a citovú istotu, založenú na srdečnom a radostnom vzťahu, môže aj vstup do MŠ zvládnuť vcelku primerane. Vnútrorodinné ovzdušie však nebýva vždy stabilizované, deti prežívajú odlúčenie od matky individuálne, mnohé neľahko znášajú pobyt na neznámom mieste, a preto vstup do MŠ môže ich istotou otriasť. To značí, že jedno dieťa sa učí zvládať nové požiadavky rýchlejšie, inému to ide pomalšie a trvá mu to dlhšie.

Ako môžu pomôcť rodičia dieťaťu pred vstupom do MŠ

Maškarný karneval 2010    Rodičia môžu uľahčiť vstup dieťaťa do MŠ, tým že mu umožnia zbierať skúsenosti už predtým a pomôžu mu s požiadavkami vysporiadať sa postupne.
 1. Vytváranie pohody doma
 2. Kvalitná citová väzba a trénovanie odlúčenia
 3. Umožnenie stretávať sa s rovesníkmi
 4. Zoznámenie dieťaťa s MŠ (napr. prechádzka k areálu MŠ)
 5. Podporovanie psychickej a telesnej odolnosti a odolnosti voči stresu
 6. Prispôsobenie denného režimu v MŠ
 7. Podporovanie osamostatňovania dieťaťa (napr. v sebaobsluhe - obliekaní, jedle, hygienických návykoch ...)
    Zo skúseností v materskej škole sa často stáva, že pre dieťa s menšou telesnou odolnosťou je pobyt záťažou a dieťa sa z dôvodu únavy, hluku a námahy stane menej odolné voči chorobám a často ochorie. Proces adaptácie sa potom po dlhšej neprítomnosti opakuje. Ak dieťa navštevuje materskú školu nepravidelne, je potom pre neho ťažšie dosiahnuť miesto v skupine. A proces adaptácie sa predlžuje. V záujme predchádzania chorobám a zvyšovaniu odolnosti dieťaťa je dobré v prvých týždňoch zvýšiť príjem vitamínov v prírodnej forme. Ak dieťa nie je zrelé na materskú školu, resp. rodina prechádza životnými zmenami (sťahovanie, rozvod, kríza vo vzťahoch, narodenie súrodenca) je možné vstup do materskej školy odložiť.

Ako pomáha materská škola adaptácii dieťaťa na MŠ

 1. Umožnenie spoznávania prostredia MŠ.
 2. Vytvorenie adaptačného plánu pre dieťa v spolupráci s rodičom.
 3. Umožnenie prítomnosti rodiča v materskej škole s dieťaťom.
 4. Po dohode s rodičom umožnenie predlžovania pobytu dieťaťa v MŠ bez prítomnosti rodiča.
 5. Umožnenie dieťaťu vziať si obľúbenú hračku, vec.
 6. Vytváranie príjemnej, pohodovej a priateľskej atmosféry.
 7. Jednotný prístup učiteliek, vhodný výber metód a foriem práce s deťmi, príťažlivé prostredie pre deti, zaujímavé aktivity.
 8. Rešpektovanie individuálnych osobitostí detí a partnerský vzťah s rodičmi.
Sociálne skúsenosti dieťaťa v MŠ majú vplyv na poznávanie dieťaťa, na rozvoj komunikačných skúseností a na rozvoj osobnosti dieťaťa. Mgr. Pavlína Jarošová, učiteľka MŠ
Školský poriadok MŠ 2013/2014 Školský poriadok MŠ 2012/2013
Výročná hodnotiaca správa za rok 2010