PS Urbár Radoľa

O nás

 

Názov:  Pozemkové spoločenstvo Urbár Radoľa
IČO: 42222125
DIČ: 2020559761
Sídlo: Radoľa č. 363, 023 36 Radoľa
Vznik: 25.02.1992 – združenie účastinárov urbariátu obce Radoľa  17.02.2002 PS urbár Radoľa s právnou subjektivitou reg.číslo EV/PS/31/2002/II.

Dňa 07.04.2019 sa konalo Valné zhromaždenie PS URBÁR RADOĽA, na ktorom boli vykonané voľby výboru a dozornej rady. Na základe schváleného uznesenia je nové zloženie výboru a dozornej rady nasledovné:

Orgány spoločenstva: 

1. Valné zhromaždenie
    
2. Výbor    
  • Ing. Štefan Holtan     - predseda
  • Peter Andel               - člen
  • Ľudovít Barčík           - člen
  • Jaroslav Čelko           - člen
  • Blažena Gažová        - člen
  • Pavol Holtan              - člen
  • Ondrej Ščamba          - člen

3. Dozorná rada

  • Anna Kubaščíková    - predseda
  • Miroslav Macúš         - člen
  • Albert Vlček               - člen

OLH:    Miroslav Belica

Kontakt:    0915 981909 – predseda PS Ing.Štefan Holtan
   
Zákony:  Zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších zmien a  predpisov.

Prehľad nehnuteľností: Spoločná nehnuteľnosť je spoluvlastníctvom člena, podielníka spoločenstva v týchto katastrálnych územiach:

               Katastrálne územie Radoľa:
               a)    lesné nehnuteľnosti, vrátane porastov nachádzajúcich sa na nich :
               LV č.1215 – lesné pozemky o výmere  565 196 m2
               LV č.1540 – lesné pozemky o výmere  485 405 m2
               LV č.1557 – lesné pozemky o výmere  110 489 m2
               LV č.1153 – lesné pozemky o výmere    14 400 m2
               LV č.1542 – lesné pozemky o výmere  338 461 m2
               b)    trvalé trávnaté porasty a ostatné plochy:
               LV č.1539 – trvalé trávnaté porasty o výmere    19 184 m2
               LV č.1155 – trvalé trávnaté porasty o výmere    89 828 m2
               LV č.1561 – trvalé trávnaté porasty o výmere  108 522 m2
               Katastrálne územie Budatínska Lehota:
               a)    lesné nehnuteľnosti, vrátane porastov nachádzajúcich sa na nich :
               LV č.901 – lesné pozemky o výmere  27 266 m2
               Katastrálne územie Lopušné Pažite:
               a)    lesné nehnuteľnosti, vrátane porastov nachádzajúcich sa na nich:
               LV č.885 – lesné pozemky o výmere 3 571 m2
               Katastrálne územie Snežnica:
               a)    lesné nehnuteľnosti, vrátane porastov nachádzajúcich sa na nich:
               LV č.1316 – lesné pozemky o výmere 1 716 m2
               LV č. 915  – lesné pozemky o výmere 1 716 m2

Ďalšie informácie: