Základná škola v Radoli

Poštová adresa:
Základná škola s materskou školou, Radoľa 326
Radoľa 326
023 36  Radoľa


Telefón
:

041/421 24 43


Emailové adresy:riaditelstvo@zsradola.edu.sk 
zsradola@zsradola.edu.sk


viac o ZŠ nájdete na jej stránkach:

www.zsradola.edu.sk


Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2022/2023 sa uskutoční

v pondelok 25. apríla 2022 od 14:00 do 18:00

v utorok 26. apríla 2022 od 14:00 do 17:00

v priestoroch ZŠ s MŠ, Radoľa 326.

 

 

 • Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2022 (vrátane) dovŕši vek šesť rokov, musí jeho zákonný zástupca prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky. 
 • Zákonný zástupca dieťaťa podáva prihlášku elektronicky na webovom sídle školy. Elektronickú prihlášku je možné podať od 1.4.2022Ak zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, môže si vyzdvihnúť prihlášku osobne v základnej škole počas zápisu.
 • Vzhľadom na mimoriadnu situáciu je určený časový harmonogram – rodičia sa zapíšu na určitý deň a hodinu, kedy sa osobne s dieťaťom zápisu zúčastnia. Harmonogram bude zverejnený v priestoroch Materskej školy v Radoli.
 • Ak dieťa nenavštevuje MŠ v Radoli, kontaktujú rodičia školu mailom zsradola@zsradola.edu.sk a termín im bude po vzájomnej dohode pridelený.
 • Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje jeho meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, adresu trvalého bydliska. V prípade, ak sa dieťa nezdržiava na adrese trvalého bydliska, je potrebné uviesť adresu miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava.
 • Pre overenie presnosti údajov je potrebné, aby si rodičia priniesli so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Na identifikáciu zákonných zástupcov základná škola vyžaduje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a ďalšie údaje a kontakty zákonných zástupcov na účely komunikácie.
 • V prípade, ak rodič zapisuje na povinnú školskú dochádzku dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolu s písomnou žiadosťou (prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
 • Ak chcú rodičia zapísať do základnej školy dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a doklad o získaní predprimárneho vzdelania.
 • Ak dieťa nedosahuje školskú spôsobilosť, môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Povinnosť zákonného zástupcu prísť na zápis do 1. ročníka ostáva, pri zápise zákonný zástupca upozorní základnú školu na zámer požiadať materskú školu o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
 • Na  prihláške sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:
 • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená - túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu,
 • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa - túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať,
 • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa - túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením,
 • ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

 

Tešíme sa na Vás!

 

vyhlasenie_prekazka_zakonny_zastupca.docx
https://cloud8s.edupage.org/cloud?z%3Ai92z72ZKdg9F4za%2F9aBHeDOAaP%2Fz%2Bc0imOlvuz1MD6CpmGoddICbWIrJOy8f1buA

dohoda_zakonny_zastupca.docx
https://cloud7s.edupage.org/cloud?z%3A6a0qkP0KZVo0Y6L%2BDKOMQLshD57fV1xTlL94HbLiXZL2lAe4IyfbkmHTOGWT1S9R28.08.2020

 

    Vážení rodičia, milí žiaci!

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. 9. 2020 od 7.45 a bude prebiehať v triedach.

Organizačné pokyny:

 • žiaci prichádzajú do školy podľa nasledujúceho časového rozvrhu:

            2.A, 5.A          7,45 hod.

            3.A, 6.A          7,50 hod.

            4.A, 7.A          7,55 hod.

            1.A, 8.A          8,00 hod.

            9.A                  8,05 hod.

 • žiaci 1. - 4. ročníka budú vchádzať do novej budovy cez hlavný vchod, žiaci 5. - 9. ročníka vchodom do hlavnej budovy – pri vchodoch prebehne ranný filter – meranie teploty a dezinfekcia rúk,
 • žiaci sa neprezúvajú a pri vstupe do budovy školy musia mať na tvári rúško, okrem toho má žiak so sebou náhradné rúško a jednorazové papierové vreckovky,
 • rodičia majú vstup do školských priestorov zakázaný, žiaka 1. ročníka môže sprevádzať 1 zákonný zástupca,
 • žiak odovzdá pri vchode vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa  pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021,
 • prosíme Vás o dodržiavanie všetkých hygienicko-epidemiologických nariadení.

Ďalšie informácie:

 • vyučovanie dňa 2. 9. bude do 9.00,
 • obedy v ŠJ sa budú vydávať od 3. 9. na základe záväznej prihlášky,
 • vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD pre žiakov 1. a 2. ročníka bude od 3. 9.,

 

Želáme Vám všetkým úspešný štart do nového školského roka!

08.06.2020

 

Obec Radoľa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ v Radoli.
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi doručte do 22.06.2020 do 12.00 h. na adresu: Obec Radoľa, Vadičovská cesta 4, 023 36 Radoľa.

Požadované kvalifikačné predpoklady, Iné kritéria a požiadavky, Zoznam požadovaných dokladov... nájdete na: http://www.radola.sk/RE/Documents/Vyhl%C3%A1senie%20%20VK%20po%20Z%C5%A0%20s%20M%C5%A0%20SR%20-2.pdf


22.04.2020 

Oznam zriaďovateľa

POPLATKY V ZŠ s MŠ

 

Obec Radoľa ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ oznamuje rodičom žiakov, že z dôvodu rozhodnutia

Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.3.2020 číslo 2020/10610:1-A1030 o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a školských zariadeniach

 

nie je potrebné  uhrádzať režijné náklady v školách a školských zariadeniach spojené so štúdiom alebo školským stravovaním

a to počnúc mesiacom apríl do odvolania.

 

Ak máte trvalé príkazy, odporúčame ich upraviť. V prípade, ak ste už poplatky uhradili, všetky preplatky budú školy  a školské zariadenia  riadne vyúčtovávať po skončení týchto mimoriadnych opatrení. Školy a školské zariadenia Vás budú o všetkom  informovať.

 

Ďakujeme za pochopenie.                                     

 

 


01.04.2020  Oznam - Zápis do 1. ročníka ZŠ 2020/2021

 

Vzhľadom na súčasnú situáciu a s tým súvisiace prijaté opatrenia bude zápis prebiehať podľa nasledujúcich pravidiel:

1. Prihlásenie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky je možné od 15. 04. 2020 formou elektronickej prihlášky, ktorú nájdete na zsradola.edupage.org/register.

2. Rodičia vyplnia elektronickú prihlášku najneskôr do piatku 24. 04. 2020. Rodič je zodpovedný za správnosť vyplnenia údajov pri prihláške.

3. Rodičia detí, ktorí vyplnili elektronickú prihlášku, prídu na overenie správnosti údajov v prihláške, do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania spolu s vytlačenou a podpísanou elektronickou prihláškou a ostatnými dokumentami.

4. Rodičia detí, ktorí z rôznych dôvodov nemajú možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, prídu zapísať svoje dieťa osobne. Osobný zápis sa bude organizovať bez prítomosti detí - príde len zákonný zástupca dieťaťa - v pondelok 20. 04. 2020 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. a v utorok 21. 04. 2020 v čase od 13.00 hod. do 18.00 hod. v priestoroch Základnej školy v Radoli.

5. Pri osobnom zápise musia mať rodičia rúško, rukavice a vlastné pero. Pri overovaní správnosti údajov zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:

  rodný list dieťaťa,
  občiansky preukaz zákonného zástupcu,
  v prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti.

6. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

7. Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

8. Predčasné zaškolenie žiakov - Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude vyžadovať, ak zákonný zástupca ich doručí dodatočne.