Základná škola v Radoli

 •            Zápis do prvého ročníka

 •  

 • Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Radoľa 326 oznamuje, že zápis žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční

  dňa 8. apríla 2024 (pondelok) v čase od 14.00 do 18.00 hod.

  a 9. apríla 2024 (utorok) v čase od 14.00 do 17.00 hod.

  v novej budove školy na druhom poschodí.

   

  Zápisu sa zúčastnia deti aj ich zákonní zástupcovia.

  K zápisu do 1. ročníka je potrebné, aby si zákonní zástupcovia priniesli platný občiansky preukaz a rodný list dieťaťa - originál.

  Povinná školská dochádzka sa začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku života a dosiahne školskú spôsobilosť. To znamená, že zápis je určený pre deti narodené od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2018, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

  Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

  Na zápis je potrebné prihlásiť aj zdravotne znevýhodnené deti a zároveň priniesť úradný doklad o druhu postihnutia, aby sa včas zabezpečilo ich vhodné zaškolenie alebo prijali ďalšie opatrenia.

  V prípade, že Vám termín zápisu nevyhovuje (dieťa alebo rodič je chorý) alebo máte iné vážne dôvody, pre ktoré sa zápisu nemôžete zúčastniť, kontaktujte školu na tel. čísle: 0414212443 alebo 0911972123.

  Žiadosť o prijatie do základnej školy môže zákonný zástupca podať prostredníctvom elektronickej prihlášky zverejnenej na webovej stránke školy. Prihlášku nie je potrebné tlačiť, bude pripravená v škole a v deň zápisu ju zákonní zástupcovia podpíšu.Poštová adresa:
Základná škola s materskou školou, Radoľa 326
Radoľa 326
023 36  Radoľa


Telefón
:

041/421 24 43


Emailové adresy:riaditelstvo@zsradola.edu.sk 
zsradola@zsradola.edu.sk


viac o ZŠ nájdete na jej stránkach:

www.zsradola.edu.sk