Základná škola v Radoli

27.marca 2023 -  pondelok 

14.00h – 17.00h


Deň otvorených dverí

v Základnej škole v Radoli


Tešíme sa na všetkých budúcich prváčikov s rodičmi, ktorí prídu na návštevu do našej školy ešte pred zápisom. Pozrite si prostredie, porozprávajte sa s pedagógmi. Naša škola poskytuje kvalitné vzdelanie a tiež vynikajúce technické vybavenie a priestory.

Ponúkame aj iné výhody pre prvákov! Podrobnejšie informácie dostanete pri návšteve našej školy ešte pred zápisom. Ak chcete mať dieťa v triede s menším počtom žiakov, kde má naň pedagóg viac času, dajte ho k nám. Pre prváka je to určite výhoda !

Máme v škole vlastného špeciálneho pedagóga, 3 asistentov žiakov, 2 oddelenia školského klubu detí, ranný klub detí od 6:30, športovú halu, v ktorej určite má každá trieda telesnú výchovu. V našich priestoroch pôsobí ZUŠ, florbalový klub – dievčatá, máme veľa aktivít i mimo vyučovania...
   Krásne prostredie a vynikajúca atmosféra budú pre Vaše dieťa určite lepšie ako chaos a stres vo veľkých školách.


Dovidenia v pondelok 27. marca !        
Mgr. Vladimír Hromádka, riaditeľ školy

Zápis detí do 1. ročníka

 

Základnej školy s materskou školou, Radoľa 326 pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční

dňa 3. apríla 2023 (pondelok) v čase od 14.00 do 18.00 hodiny

a 4. apríla 2023 (utorok) v čase od 14.00 do 17.00 hodiny

v novej budove školy na druhom poschodí.

 

Zápisu sa zúčastnia deti aj ich zákonní zástupcovia.

K zápisu do 1. ročníka je potrebné, aby si zákonní zástupcovia priniesli platný občiansky preukaz a rodný list dieťaťa - originál.

Povinná školská dochádzka sa začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku života a dosiahne školskú spôsobilosť. To znamená, že zápis je určený pre deti narodené od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017.

V prípade, že Vám termín zápisu nevyhovuje (dieťa alebo rodič je chorý) alebo máte iné vážne dôvody, pre ktoré sa zápisu nemôžete zúčastniť, kontaktujte školu na tel. čísle: 0414212443 alebo 0911972123.

Žiadosť o prijatie do základnej školy môže zákonný zástupca podať prostredníctvom elektronickej prihlášky zverejnenej na webovej stránke školy. Prihlášku nie je potrebné tlačiť, bude pripravená v škole a v deň zápisu ju zákonný zástupca podpíše.

Pri zápise dieťaťa základná škola vyžaduje:

- osobné údaje o dieťati - meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, národnosť, štátne občianstvo a adresa trvalého pobytu dieťaťa;

- osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa - meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje na účely komunikácie (telefónne číslo, e-mail, elektronická schránka).


V prípade, že nemáte možnosť podať prihlášku elektronicky, sú potrebné k zápisu tieto tlačivá:

Ziadost_o_prijatie_do_ZS.doc

Prihlaska_na_vzdelavanie_v_zakladnej_skole.pdf

Dotaznik_k_zapisu_do_1rocnika.doc

Zákonný zástupca si môže potrebné tlačivá stiahnuť z našej internetovej stránky a priniesť už vyplnené v deň zápisu    do školy alebo si ich vypíše pri zápise v škole.

 

Podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, vyžaduje na žiadosti aj na prihláške podpis obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa.

Ak má dieťa iba jedného zákonného zástupcu alebo z objektívnych príčin nie je možné získať podpis druhého zákonného zástupcu, je potrebné k žiadosti a prihláške pripojiť

Pisomne_vyhlasenie_-_jeden_zakonny_zastupca.docx

Ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, musia o tejto skutočnosti doručiť riaditeľovi školy 

Pisomne_vyhlasenie_-_jeden_podpis.docx

Ak je v prihláške uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľ základnej školy nie je povinný druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

Ako postupovať pri zápise dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predkladá riaditeľovi základnej školy spolu  s prihláškou aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Ako postupovať, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku života nedosiahlo školskú zrelosť?

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku života nedosiahlo školskú zrelosť,  je povinnosťou rodiča zapísať ho do ZŠ  a zároveň požiadať riaditeľa školy na základe: písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast, informovaného súhlasu zákonného zástupcu,           

o pokračovanie plnenia  povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ.

Je však nutné prísť aj na zápis do základnej školy a následne písomne doručiť ZŠ informáciu (najneskôr do 31.mája 2022) o vydaní Rozhodnutia o pokračovaní dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní.

Ziadost_o_pokracovanie_plnenia_PV.doc

Informovany_suhlas_pokracovanie_v_plneni_ppv.doc

Ako postupovať, ak chcete zapísať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku života?

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku. V tomto prípade zákonný zástupca predkladá aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.Riaditeľ ZŠ s MŠ, Radoľa 326 oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční v pondelok 05.09.2022 o 8:00 hod. pred hlavnou budovou školy. Prvý deň strávia žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi do 9:30 hod.


Obedy sa prvý deň nepodávajú, varí sa až od utorka 06.09.2022.


Činnosť ŠKD pre žiakov 1.-4. ročníka bude takisto od utorka 06.09.2022.

Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka – elektronicky prostredníctvom rodičovského účtu Edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia alebo papierovo (príloha). Vo vyhlásení uvádzajte dátum nástupu do školy 05.09.2022.

V priebehu školského roka „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka predkladá rodič po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí žiak predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení.Poštová adresa:
Základná škola s materskou školou, Radoľa 326
Radoľa 326
023 36  Radoľa


Telefón
:

041/421 24 43


Emailové adresy:riaditelstvo@zsradola.edu.sk 
zsradola@zsradola.edu.sk


viac o ZŠ nájdete na jej stránkach:

www.zsradola.edu.sk