Základná škola v Radoli

Poštová adresa:
Základná škola s materskou školou, Radoľa 326
Radoľa 326
023 36  Radoľa


Telefón
:

041/421 24 43


Emailové adresy:riaditelstvo@zsradola.edu.sk 
zsradola@zsradola.edu.sk


viac o ZŠ nájdete na jej stránkach:

www.zsradola.edu.sk

28.08.2020

    Vážení rodičia, milí žiaci!

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. 9. 2020 od 7.45 a bude prebiehať v triedach.

Organizačné pokyny:

  • žiaci prichádzajú do školy podľa nasledujúceho časového rozvrhu:

            2.A, 5.A          7,45 hod.

            3.A, 6.A          7,50 hod.

            4.A, 7.A          7,55 hod.

            1.A, 8.A          8,00 hod.

            9.A                  8,05 hod.

  • žiaci 1. - 4. ročníka budú vchádzať do novej budovy cez hlavný vchod, žiaci 5. - 9. ročníka vchodom do hlavnej budovy – pri vchodoch prebehne ranný filter – meranie teploty a dezinfekcia rúk,
  • žiaci sa neprezúvajú a pri vstupe do budovy školy musia mať na tvári rúško, okrem toho má žiak so sebou náhradné rúško a jednorazové papierové vreckovky,
  • rodičia majú vstup do školských priestorov zakázaný, žiaka 1. ročníka môže sprevádzať 1 zákonný zástupca,
  • žiak odovzdá pri vchode vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa  pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021,
  • prosíme Vás o dodržiavanie všetkých hygienicko-epidemiologických nariadení.

Ďalšie informácie:

  • vyučovanie dňa 2. 9. bude do 9.00,
  • obedy v ŠJ sa budú vydávať od 3. 9. na základe záväznej prihlášky,
  • vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD pre žiakov 1. a 2. ročníka bude od 3. 9.,

 

Želáme Vám všetkým úspešný štart do nového školského roka!


08.06.2020

 

Obec Radoľa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ v Radoli.
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi doručte do 22.06.2020 do 12.00 h. na adresu: Obec Radoľa, Vadičovská cesta 4, 023 36 Radoľa.

Požadované kvalifikačné predpoklady, Iné kritéria a požiadavky, Zoznam požadovaných dokladov... nájdete na: http://www.radola.sk/RE/Documents/Vyhl%C3%A1senie%20%20VK%20po%20Z%C5%A0%20s%20M%C5%A0%20SR%20-2.pdf


22.04.2020 

Oznam zriaďovateľa

POPLATKY V ZŠ s MŠ

 

Obec Radoľa ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ oznamuje rodičom žiakov, že z dôvodu rozhodnutia

Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.3.2020 číslo 2020/10610:1-A1030 o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a školských zariadeniach

 

nie je potrebné  uhrádzať režijné náklady v školách a školských zariadeniach spojené so štúdiom alebo školským stravovaním

a to počnúc mesiacom apríl do odvolania.

 

Ak máte trvalé príkazy, odporúčame ich upraviť. V prípade, ak ste už poplatky uhradili, všetky preplatky budú školy  a školské zariadenia  riadne vyúčtovávať po skončení týchto mimoriadnych opatrení. Školy a školské zariadenia Vás budú o všetkom  informovať.

 

Ďakujeme za pochopenie.                                     

 

 


01.04.2020  Oznam - Zápis do 1. ročníka ZŠ 2020/2021

 

Vzhľadom na súčasnú situáciu a s tým súvisiace prijaté opatrenia bude zápis prebiehať podľa nasledujúcich pravidiel:

1. Prihlásenie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky je možné od 15. 04. 2020 formou elektronickej prihlášky, ktorú nájdete na zsradola.edupage.org/register.

2. Rodičia vyplnia elektronickú prihlášku najneskôr do piatku 24. 04. 2020. Rodič je zodpovedný za správnosť vyplnenia údajov pri prihláške.

3. Rodičia detí, ktorí vyplnili elektronickú prihlášku, prídu na overenie správnosti údajov v prihláške, do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania spolu s vytlačenou a podpísanou elektronickou prihláškou a ostatnými dokumentami.

4. Rodičia detí, ktorí z rôznych dôvodov nemajú možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, prídu zapísať svoje dieťa osobne. Osobný zápis sa bude organizovať bez prítomosti detí - príde len zákonný zástupca dieťaťa - v pondelok 20. 04. 2020 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. a v utorok 21. 04. 2020 v čase od 13.00 hod. do 18.00 hod. v priestoroch Základnej školy v Radoli.

5. Pri osobnom zápise musia mať rodičia rúško, rukavice a vlastné pero. Pri overovaní správnosti údajov zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:

  rodný list dieťaťa,
  občiansky preukaz zákonného zástupcu,
  v prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti.

6. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

7. Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

8. Predčasné zaškolenie žiakov - Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude vyžadovať, ak zákonný zástupca ich doručí dodatočne.