Všeobecne záväzné nariadenia obce

Návrh : Rokovaci poriadok
Rokovaci poriadok 2023
Platnosť od: 01.01.2024
 [122,3 kB]
Návrh : Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce RADOĽA
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Platnosť od: 01.01.2024
 [822,5 kB]
Návrh : Všeobecne záväzné nariadenie č. .......... o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radoľa
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radoľa
Platnosť od: 01.01.2024
 [238,8 kB]
VZN 6/2023
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radoľa
Platnosť od: 01.01.2024
 [237,7 kB]
Rokovací poriadok OZ Obce Radoľa
Rokovací poriadok OZ
Platnosť od: 01.01.2024
 [364,7 kB]
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce RADOĽA
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Platnosť od: 01.01.2024
 [653,7 kB]
VZN 5/2023
Zriaďovacia listina a Štatút Dobrovoľného hasičského zboru obce Radoľa
Platnosť od: 23.10.2023
 [210,9 kB]
Návrh :Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radoľa č. ...... Zriaďovacia listina a Štatút Dobrovoľného hasičského zboru obce Radoľa
Zriaďovacia listina a Štatút Dobrovoľného hasičského zboru obce Radoľa
Platnosť od: 02.10.2023
 [205,1 kB]
VZN 4/2023
o prevádzkovom poriadku Obecnej športovej haly v obci Radoľa
Platnosť od: 21.08.2023
 [164,4 kB]
Návrh : VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Radoľa č. /2023 prevádzkový poriadok Obecnej športovej haly v obci Radoľa
o prevádzkovom poriadku Obecnej športovej haly v obci Radoľa
Platnosť od: 03.08.2023
 [163,9 kB]
Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie obce Radoľa č. 1/2023 o podmienkach držania psov na území obce
o podmienkach držania psov na území obce
Platnosť od: 01.04.2023
 [51,4 kB]
Návrh : VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Radoľa č. 2/2023 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci
o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci
Platnosť od: 01.04.2023
 [48,4 kB]