Všeobecne záväzné nariadenia obce

Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie obce Radoľa č. 1/2023 o podmienkach držania psov na území obce
o podmienkach držania psov na území obce
Platnosť od: 01.04.2023
 [51,4 kB]
Návrh : VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Radoľa č. 2/2023 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci
o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci
Platnosť od: 01.04.2023
 [48,4 kB]
Návrh : VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Radoľa č. 3/2023 o ochrane verejnej zelene
o ochrane verejnej zelene v obci
Platnosť od: 01.04.2023
 [45,8 kB]
VZN 1/2022
Všeobecne záväzného nariadenia č. 1 / 2022, ktorým sa upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Radoľa.
Platnosť od: 27.06.2022
 [137,6 kB]
PHSR Obce Radoľa na roky 2021-2027
PHSR 2021-2027
Platnosť od: 23.05.2022
 [1,8 MB]
VZN č. 2/2020
ktorým sa upravuje VZN č. 2/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Radoľa
Platnosť od: 26.05.2020
 [296,1 kB]
VZN 1/2020 o odmeňovaní poslancov
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva - neposlancov Obce Radoľa
Platnosť od: 24.02.2020
 [157,8 kB]
VZN č.2/2019 o miestnych daniach a poplatkoch
VZN č.2/2019 o miestnych daniach a poplatkoch
Platnosť od: 16.12.2019
 [151,0 kB]
Návrh VZN o miestnych daniach
Návrh VZN o miestnych daniach
Platnosť od: 29.11.2019
 [151,6 kB]
Dodatok č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Radoľa č. 1/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa /žiaka škôl a školských zariadení na území obce Radoľa
Platnosť od: 26.02.2019
 [279,9 kB]
Dodatok č.10 k VZN č.2/2008
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a škols.zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Radoľa
Platnosť od: 01.03.2018
 [859,7 kB]
VZN 1/2017
o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
Platnosť od: 26.09.2017
 [2,5 MB]