Všeobecne záväzné nariadenia obce

Návrh - Dodatok č.4 k VZN č.1/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území obce Radoľa
Platnosť od: 01.02.2017
 [632,8 kB]
Dodatok č.4 k VZN č.1/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území obce Radoľa
Platnosť od: 01.02.2017
 [929,0 kB]
Sadzobník správnych poplatkov Obce Radoľa
Vznik poplatkovej povinnosti
Platnosť od: 20.12.2016
 [3,6 MB]
Dodatok č.7 k VZN č.2-2008
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaď.pôsobnosti Obce Radoľa - čl.3
Platnosť od: 25.01.2016
 [876,7 kB]
Dodatok č.8 k VZN č.2-2008
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaď.pôsobnosti Obce Radoľa - čl.1
Platnosť od: 25.01.2016
 [897,8 kB]
Návrh - VZN č. 3/2015
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Radoľa
Platnosť od: 01.01.2016
 [406,7 kB]
Návrh - Dodatok č. 1 k VZN č 1/2014
o miestnych daniach
Platnosť od: 01.01.2016
 [139,3 kB]
Návrh - Dodatok č.3 k VZN č. 1/2013
zmena Článku 2 §4 výška a účel dotácie
Platnosť od: 01.01.2016
 [887,4 kB]
Dodatok č 1 k VZN č 1/2014
o miestnych daniach
Platnosť od: 01.01.2016
 [470,1 kB]
Dodatok č.3 k VZN č. 1/2013
zmena Článku 2 §4 výška a účel dotácie
Platnosť od: 01.01.2016
 [290,9 kB]
VZN č. 3/2015
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Radoľa
Platnosť od: 01.01.2016
 [6,2 MB]
PHSR obce Radoľa na r.2015 - 2020
PHSR 2015 - 2020
Platnosť od: 17.12.2015
 [1,3 MB]