Všeobecne záväzné nariadenia obce

Dodatok č 1 k VZN č 1/2014
o miestnych daniach
Platnosť od: 01.01.2016
 [470,1 kB]
Dodatok č.3 k VZN č. 1/2013
zmena Článku 2 §4 výška a účel dotácie
Platnosť od: 01.01.2016
 [290,9 kB]
VZN č. 3/2015
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Radoľa
Platnosť od: 01.01.2016
 [6,2 MB]
PHSR obce Radoľa na r.2015 - 2020
PHSR 2015 - 2020
Platnosť od: 17.12.2015
 [1,3 MB]
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2015
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Platnosť od: 06.10.2015
 [212,9 kB]
Štatút Obce Radoľa
štatút obce
Platnosť od: 21.09.2015
 [352,3 kB]
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. ........ /2015
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Platnosť od: 21.09.2015
 [213,2 kB]
Návrh - Štatút Obce Radoľa
štatút obce
Platnosť od: 21.09.2015
 [353,0 kB]
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 - zrušené
o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území obce Radoľa v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná
Platnosť od: 01.06.2015
 [136,4 kB]
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Radoľa č.1/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa / žiaka škôl a školských zariadení na území obce Radoľa
Platnosť od: 01.04.2015
 [138,8 kB]
Všeobecne záväzné nariadenie 1/2014
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Platnosť od: 01.01.2015
 [100,5 kB]
Zásady odmeňovania poslancov OZ Obce Radoľa
kompletne nové zásady
Platnosť od: 15.12.2014
 [1,4 MB]