Všeobecne záväzné nariadenia obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 - zrušené
o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území obce Radoľa v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná
Platnosť od: 01.06.2015
 [136,4 kB]
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Radoľa č.1/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa / žiaka škôl a školských zariadení na území obce Radoľa
Platnosť od: 01.04.2015
 [138,8 kB]
Všeobecne záväzné nariadenie 1/2014
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Platnosť od: 01.01.2015
 [100,5 kB]
Zásady odmeňovania poslancov OZ Obce Radoľa
kompletne nové zásady
Platnosť od: 15.12.2014
 [1,4 MB]
Dodatok č.1 k VZN č.1-2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa-žiaka škôl a školských zariadení na území obce Radoľa
Platnosť od: 01.04.2014
 [940,8 kB]
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2013
prevádzkový poriadok Obecnej športovo-kultúrnej haly v obci Radoľa
Platnosť od: 12.12.2013
 [219,8 kB]
Dodatok č.6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.2/2008 o určení výšky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Radoľa
ktorým sa mení v §3 Čl.3 šolská jedáleň a za ktorým sa za bod 1 a 2 vkladá bod 3 a 4
Platnosť od: 01.10.2013
 [883,6 kB]
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2013
prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v obci Radoľa
Platnosť od: 20.06.2013
 [3,2 MB]
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa / žiaka škôl a školských zariadení na území obce Radoľa
Platnosť od: 14.01.2013
 [75,3 kB]
Smernica č.1/2013
o verejnom obstarávaní upravujúca postup verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek
Platnosť od: 14.01.2013
 [8,6 MB]
Smernica
na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Radoľa
Platnosť od: 01.01.2013
 [3,8 MB]
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2012
o miestnych daniach
Platnosť od: 01.01.2013
 [123,6 kB]