Všeobecne záväzné nariadenia obce

Dodatok č.1 k VZN č.1-2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa-žiaka škôl a školských zariadení na území obce Radoľa
Platnosť od: 01.04.2014
 [940,8 kB]
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2013
prevádzkový poriadok Obecnej športovo-kultúrnej haly v obci Radoľa
Platnosť od: 12.12.2013
 [219,8 kB]
Dodatok č.6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.2/2008 o určení výšky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Radoľa
ktorým sa mení v §3 Čl.3 šolská jedáleň a za ktorým sa za bod 1 a 2 vkladá bod 3 a 4
Platnosť od: 01.10.2013
 [883,6 kB]
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2013
prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v obci Radoľa
Platnosť od: 20.06.2013
 [3,2 MB]
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa / žiaka škôl a školských zariadení na území obce Radoľa
Platnosť od: 14.01.2013
 [75,3 kB]
Smernica č.1/2013
o verejnom obstarávaní upravujúca postup verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek
Platnosť od: 14.01.2013
 [8,6 MB]
Smernica
na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Radoľa
Platnosť od: 01.01.2013
 [3,8 MB]
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2012
o miestnych daniach
Platnosť od: 01.01.2013
 [123,6 kB]
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2012
prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v obci Radoľa
Platnosť od: 01.01.2013
 [136,3 kB]
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2012
o opatrovateľskej službe a o výške úhrady za túto službu
Platnosť od: 01.08.2012
 [2,5 MB]
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011
o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov a o podmienkach poskytovania jednorázovej dávky v hmotnej núdzi, sociálnej výpomoci a odľahčovacej služby.
Platnosť od: 01.01.2012
 [119,6 kB]
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2008 o miestnych daniach na území obce Radoľa
ktorým sa upravujú podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Radoľa ako aj poskytovanie zníženia alebo oslobodenia miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Platnosť od: 01.01.2012
 [97,1 kB]