Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

26 SEP 2023

Oznam - Voľby do NRSR 2023

Starosta obce oznamuje občanom, že voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 sa konajú v sobotu 30.septembra 2023 v čase od 7.00h do 22.00h. Miestom konania volieb je volebná miestnosť, ktorá sa nachádza v sále Obecného úradu v Radoli.
Občania, ktorí sa zo zdravotných alebo iných dôvodov nemôžu osobne zúčastniť na voľbách, majú možnosť hlasovať do prenosnej volebnej schránky. Požiadavku na voľbu do prenosnej volebnej schránky môžete nahlásiť osobne i telefonicky na Obecný úrad v Radoli počas úradných hodín, prípadne v deň volieb okrskovej volebnej komisii do 13h.

19 SEP 2023

Oznam

Milé deti a teenageri!
Aj počas tohto školského roka budú v našej filiálke Radoľa prebiehať piatkové STRETKÁ. Tentokrát však oddelene - deti budú mať stretko v 1. a 3. týždeň v mesiaci a teenageri 2. a 4. týždeň.
Úvodné stretko, ktoré bude spoločné pre všetkých, bude už tento piatok 22. septembra 2023 od 16h do 17h v kostole sv. Cyrila a Metoda v Radoli.

Tešíme sa na Vás! Vaši animátori - Lucia Holtanová, Ema Mináriková a Timea Boráková

Oznam - Odvolanie mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 na území SR

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 466 z 13. septembra 2023 sa 15. septembra 2023 k 06:00 hod. odvoláva mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19.

Prílohy:
1)  Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky o odvolaní mimoriadnej situácie
2)  Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 446 z 13. septembra 2023

Oznam - čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Obec Radoľa informuje občanov o plánovanom vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto od 22.8.2023.


viac v prílohe

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Obec Radoľa oznamuje, že žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 je možné doručiť na e-mailovú adresu: podatelna@radola.sk

Ing. Anton T k á č i k, starosta obce

Žiadosti o vydávanie hlasovacích preukazov pre voľby do NR SR 2023 sú v prílohách.

Čistejšie ovzdušie.

Základom pre ľudské zdravie a blahobyt je čisté životné prostredie ako je napríklad čisté ovzdušie, čistá voda, pôda. No v dnešnej dobe je kvalita životného prostredia ohrozovaná nielen prírodnými zdrojmi znečisťovania, ale čím ďalej tým viac sú to antropogénne zdroje, ktoré spoločne vplývajú na zmenu klímy a majú negatívny dopad na dobré životné podmienky. Na zdravie ľudí nepriaznivo vplýva zmena klímy, ktorú pociťujeme v podobe extrémnych horúčav, povodní, poveternostných podmienok, v šírení chorôb,.. .
Najväčšie environmentálne riziká pre ľudské zdravie sú v oblastiach - znečistené ovzdušie, hluk z dopravy a priemyslu a nebezpečné chemikálie. Tieto riziká majú vážny dopad najmä počas životných období, ako sú rané detstvo, tehotenstvo a staroba.
K zlepšeniu životného prostredia ako aj k predchádzaniu chorôb môžu pomôcť a prispieť aj občania svojou zodpovednosťou a uvedomelým správaním voči sebe a prírode – napr. využívať obnoviteľné zdroje energie, vykurovať z obnoviteľných zdrojov, efektívne spracovávať potraviny, využívať nízkoemisnú mobilitu,... Kvalitu ovzdušia môžeme zlepšiť.
Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE 18 IPE/SK/000010) podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.

Aktuálne informácie o projekte je možné nájsť na www.populair.sk
Informácie o kvalite ovzdušia je možné nájsť na www.dnesdycham.sk

https://www.youtube.com/watch?v=IRvK3hApc7U
https://www.youtube.com/watch?v=VZMIqTvi5yI
https://www.youtube.com/watch?v=qgYXE2DAXe0
https://www.youtube.com/watch?v=vjZEtMwRvsM

17 JÚL 2023
1
Príloha

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 je možné doručiť na e-mailovú adresu: podatelna@radola.sk

Ing. Anton T k á č i k, starosta obce

viď.príloha

26 JÚN 2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Link voľby 2023: Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023


v linku : tlačivá, vzory, informácie k voľbám do NR SR 2023

26 JÚN 2023
1
Príloha

Informácia o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023

Starosta obce Radoľa Ing. Anton Tkáčik oznamuje, že v obci Radoľa je utvorený 1 volebný okrsok pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023.
Volebná miestnosť je určená v sále Obecného úradu v Radoli, adresa: Obecný úrad, Radoľa 4, 02336 Radoľa.


viď. príloha

Informácie pre voliča

Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
- vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný
(Informácia pre voliča), alebo
- v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu
(Hlasovací preukaz).
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
- nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.
(Voľba poštou)

viac informácií v prílohách

13 JÚN 2023
1
Príloha

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Oznamujeme Vám, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 30. septembra 2023.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo 9. 6. 2023 uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

príloha : Zbierka zákonov SR

1 JÚN 2023

Oznam - straty/nálezy

V časti obce Štepnica sa našla prenosná taška s elektronikou. Majiteľ si môže nájdené veci vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Radoli, počas úradných hodín.