Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

25 NOV 2022

Oznam - prevádzkové hodiny Pošty v Radoli

Slovenská pošta oznamuje, že v pondelok 28. novembra 2022 bude pošta v Radoli z technických dôvodov celý deň zatvorená.

Pozvánka - OZ

Starosta obce Radoľa Vás pozýva na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 28. novembra 2022 (pondelok) o 17.00h. v budove Obecného úradu v Radoli.


príloha: Pozvánka na OZ

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 24.11.2022

SSD informuje, že vo štvrtok 24. novembra 2022 v čase od 7:30h do 15:30h bude v Obci Radoľa prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

viac informácií v prílohe ( + zoznam nehnuteľností, ktorých sa obmedzenie dodávky el.energie týka )

Oznam - o možnostiach podania žiadostí z II. balíka inflačnej pomoci.

A) dotácia pre nezaopatrené dieťa, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 EUR
Žiadateľom o dotáciu je:
- rodič maloletého nezaopatreného dieťaťa,
- plnoleté nezaopatrené dieťa aj v prípade, keď rozhodnutím súdu nie je určené výživné poukazovať do jeho rúk, ale výživné je určené rodičovi

Ak o dotáciu požiada rodič plnoletého nezaopatreného dieťaťa, je potrebné, aby plnoleté nezaopatrené dieťa dalo súhlas k podaniu žiadosti o dotáciu zo strany rodiča (2.strana žiadosti v prílohe).
Ak je žiadateľom o dotáciu plnoleté nezaopatrené dieťa:
- určené výživné od obidvoch rodičov sa nesčítava, pre vyplatenie dotácie vo výške 100 € postačuje, ak aspoň jedno výživné je najviac vo výške 150 €
- určené výživné od každého rodiča je vo výške najviac 150 € (napr. matka 100€, otec 130€), dotáciu je možné poskytnúť len vo výške 1 x 100 €

Úrad poskytne dotáciu na základe žiadosti a vykonateľného rozsudku ( rozsudok prikladá k žiadosti), pričom prihliada na výšku výživného v rozsudku doloženého v čase podania žiadosti. A to aj v prípade, ak pri spracovaní dotácie bude mať úrad k dispozícii nové vykonateľné rozhodnutie s upravenou výškou výživného.

B) dotácia pre fyzickú plnoletú osobu, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
- ak v posudzovanom období od 30.04.2020 do 31.10.2022 neplnoleté dieťa uzavrelo manželstvo, zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a dotáciu je možné poskytnúť vo výške 100 €

C) dotácia pre fyzickú plnoletú osobu, pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu

- Oznámenie o schválení/neschválení jednorazovej dotácie je možné posielať poštou, elektronicky, mailom alebo prísť osobne na pracoviská úradu najneskôr do 31.12.2022.
- Tlačivá žiadostí nájdete na www.upsvr.gov.sk

príloha : II.balík inflačnej pomoci

Oznámenie k doručovaniu žiadostí o voľbu poštou a k doručovaniu delegovania člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Referendum vyhláseného na sobotu 21. 01. 2023

Na účely doručovania :
- Žiadostí o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo jej územia
a
- Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Obec Radoľa zverejňuje e-mailovú adresu: podatelna@radola.sk


príloha: Oznámenie k doručovaniu žiadostí o voľbu poštou a k doručovaniu delegovania člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Referendum vyhláseného na sobotu 21. 01. 2023

REFERENDUM 2023 - utvorenie volebného okrsku

Informácia o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre REFERENDUM, ktoré sa bude konať dňa 21. 01. 2023

Starosta obce Radoľa Ing. Anton Tkáčik oznamuje, že v obci Radoľa je utvorený 1 volebný okrsok.
Volebná miestnosť je určená v sále Obecného úradu v Radoli, adresa: Radoľa 4, 02336 Radoľa.

V Radoli 09. 11. 2022

Ing. Anton Tkáčik, starosta obce

REFERENDUM 2023 - Vyhlásenie referenda

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Referendum sa koná od 07.00h do 22.00h.

V referende voliči rozhodnú o otázke:

"Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:
- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);
v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;
- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;
- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:
„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;
- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
- Čl. 98 odsek 2 znie:
„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“.


Prílohy :
Rozhodnutie o vyhlásení Referenda
Informácia pre voliča
Žiadosť o voľbu poštou občana bez trvalého pobytu v SR
Žiadosť o voľbu poštou občana s trvalým pobytom v SR

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Podľa § 158 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa konali 29. októbra 2022.


viac informácií v prílohe

Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce 2022 v Radoli

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce.
Miestna volebná komisia v Radoli, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

A. Do Obecného zastupiteľstva v Radoli boli zvolení:

Meno, priezvisko, politická strana
1. Ivan Kocúr, Ing., nezávislý kandidát
2. Ján Šustek, nezávislý kandidát
3. Štefan Hudec, Ing., nezávislý kandidát
4. Andrea Schmidtová, Ing., nezávislá kandidátka
5. Blažena Gažová, PaedDr., nezávislá kandidátka
6. Viera Andelová, Ing., nezávislá kandidátka
7. Pavol Prievozník, Mgr., SMER – sociálna demokracia
8. Martin Dubeň, nezávislý kandidát
9. Gabriela Berešíková, Ing., ŽIVOT – národná strana


B. Za starostu obce bol zvolený:

Meno, priezvisko, politická strana
Anton Tkáčik, Ing., nezávislý kandidát

V Radoli
Dátum: 30. 10. 2022

26 OKT 2022

OZNÁMENIE - Voľby 2022

Starosta obce oznamuje občanom, že voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 29.októbra 2022 v čase od 7.00h do 20.00h. Miestom konania volieb je volebná miestnosť, ktorá sa nachádza v sále Obecného úradu v Radoli.
Občania, ktorí sa zo zdravotných alebo iných dôvodov nemôžu osobne zúčastniť na voľbách, majú možnosť hlasovať do prenosnej volebnej schránky. Požiadavku na voľbu do prenosnej volebnej schránky môžete nahlásiť na obecný úrad v Radoli, prípadne v deň volieb okrskovej volebnej komisii.
Občania, ktorí budú mať ku dňu spojených volieb nariadenú karanténu, alebo izoláciu z dôvodu ochrany zdravia pred ochorením COVID-19, môžu spolu s osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti si podať žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu a to výlučne telefonicky v úradných hodinách obecného úradu v Radoli, najneskôr v piatok 28.októbra 2022 do 12.00h.

OZNÁMENIE - Voľby 2022

Kontakt na prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie : Alena Franeková, tel. kontakt : 0911 951 305.

viac informácií v prílohe

Oznámenie : D3 Žilina (Brodno) - KNM, Diaľničný privádzač, úprava DDU pod mostom SO 231 - povolenie čiastočnej uzávierky vrátane určenia DDZ na ceste I/11 v km 435,500


viac informácií o čiastočnej uzávierke na ceste I/11 v prílohe