Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

Oznámenie - úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Radoľa za rok 2023

Obec Radoľa za rok 2023 dosiahla úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 30,61 %

Na základe uvedenej úrovne vytriedenia sa podľa nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z. sa určuje sadzba pre rok 2024 22€/t za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odbapu na skládku odpadov.

Zjednodušene to znamená, že čím vyššiu úroveň vytriedenia obec dosiahne, tým nižšiu sadzbu bude platiť za uloženie odpadu.

príloha : úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
        ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Voľby do Európskeho parlamentu

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku a anglickom jazyku

viď.prílohy

Voľby do Európskeho parlamentu

R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 9. februára 2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e m
voľby do Európskeho parlamentu a
u r č u j e m
1. deň ich konania na sobotu 8. júna 2024,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 5. marca 2024,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 9. apríla
2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 26. apríla 2024.
Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 15 poslancov.

Peter Pellegrini v. r.

Voľby prezidenta SR v r.2024

Vydávanie hlasovacích preukazov pre voľby I. a II. kolo prezidenta SR konaných dňa 23.03.2024 a 06.04.2024

1. Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

2. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne od dňa 07.02.2024 do 22.03.2024 pre I. kolo volieb prezidenta SR a pre II. kolo prezidenta SR do dňa 05.04.2024 najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce ( v čase od 7.00 do 12.00h).

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu od dňa 07.02.2024 do 22.03.2024 pre I. kolo volieb prezidenta SR a II. kolo volieb prezidenta od dňa 07.02.20224 do 05.04.2024 najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

3. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej forme od dňa 07.02.2024 tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr do 07.03.2024 pre I. kolo prezidenta SR a pre II. kolo prezidenta od dňa 07.02.2024 do dňa 19.03.2024. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličov podľa § 9 ods. 3.

4. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky v zmysle zákona o voľbách od dňa 07.02.2024 najneskôr do dňa 07.03.2024 pre I. kolo prezidenta SR a pre II. kolo prezidenta SR od dňa 07.02.2024 do dňa 19.03.2024. Obec na tieto účely zverejňuje na webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadosti a to: podatelna@radola.sk


Hlasovacie preukazy v listinnej forme sa budú žiadateľom zasielať na požadované adresy do 07.03.2024 pre I. kolo prezidenta SR a pre II. kolo prezidenta SR sa budú vydávať hlasovacie preukazy do dňa 19.03.2024.

Žiadosť musí obsahovať:

a) údaje o voličovi podľa §9 ods. 3,

b) korešpondenčnú adresu, na ktorú doručí hlasovací preukaz

5. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky.

viac v prílohách:
- Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu - voľby prezidenta SR 2024
- Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu - voľby prezidenta SR 2024 - so splnomocnením
- Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
- Voľby prezidenta SR v r.2024 - hlasovacie preukazy , spôsob hlasovania..

Voľby prezidenta SR v r.2024

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb – t. j. do 19.02.2024 (vrátane).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je možné doručiť listinne alebo elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@radola.sk , resp. do elektronickej stránky obce (ÚPVS-slovensko.sk).


Ing. Anton T k á č i k, starosta obce


príloha : Oznámenie

Pozvánka - výstava: Ide, ide vláčik v Kysckom múzeu

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Vás srdečne pozýva na výstavu Ide, ide vláčik. Výstava je zameraná na históriu železničnej dopravy na Kysuciach. Dobové fotografie Vás prenesú do čias výstavby Košicko-bohumínskej trasy, či prevozu dreva po „úzkokoľajkách“ na pílu.
Pripravené máme elektrické modely vlakov, zaujímavé exponáty zo zbierok Kysuckého múzea, ako aj videoprojekciu a hravé aktivity pre najmenších. Peknú fotografiu z výstavy si môžete urobiť na našom drevenom vláčiku s originálnymi železničiarskymi doplnkami.
Každú stredu pre školské kolektívy ponúkame, v cene vstupného, aj možnosť prednášky nášho historika Martina Turóciho o dejinách železnice, spojenej s tvorivou dielňou. Tvorivé dielne pre verejnosť s témou železnice budú každú sobotu o 11:00h a 14:00h. V prípade záujmu o prednášku, či tvorivú dielňu je potrebné sa vopred objednať e-mailom na gilaniova@kysuckemuzeum.sk.

Výstava je prístupná v Múzeu Čadca na Moyzesovej ulici od 20. januára do 14. apríla 2024.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Ing. Veronika Gilániová, Kysucké múzeum

príloha - plagát

Voľby prezidenta SR v r.2024

Informácia o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

Starosta obce Radoľa Ing. Anton Tkáčik oznamuje, že v obci Radoľa je utvorený 1 volebný okrsok pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024.
Volebná miestnosť je určená v sále Obecného úradu v Radoli, adresa: Obecný úrad, Radoľa 4, 02336 Radoľa.

V Radoli 19. 01. 2024

Ing. Anton Tkáčik, starosta obce

Voľby prezidenta SR v r.2024

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR z 8. januára 2024 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
VYHLASUJEM voľby prezidenta Slovenskej republiky a URČUJEM :
1. deň ich konania na sobotu 23. marca 2024,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2024,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 19. februára 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 29. februára 2024.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, URČUJEM deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6. apríla 2024.

Peter Pellegrini v. r.

viac informácií v prílohe

8 JAN 2024

Oznam - SeVaK, a.s. Žilina - mimoriadny odpočet vodomerov

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina oznamujú, že dňom 8.1.2024 budú vykonávať pracovníci spoločnosti odpočet vodomerov. Odpočet sa bude vykonávať u všetkých odberateľov z dôvodu zmeny ceny .
Prosíme odberateľov o odzimovanie a sprístupnenie šachiet. Je možnosť odpísať stav vodomeru aj osobne a nalepiť na viditeľné miesto, alebo poslat sms, či zavolať na t.č.: 0908978572, alebo na email: anna krenzelova@sevak.sk.
Ďakujeme občanom za spoluprácu a ústretovosť.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie vzhľadom k prebiehajúcim mrazom opätovne upozorňuje svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií. Odporúča, aby si odberatelia skontrolovali vodomerné šachty a suterény nehnuteľností a vykonali potrebné opatrenia. Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakuje za pochopenie.  


SeVaK, a.s., INFOKNM
telefón: +421417071711
e-mail: infoknm@sevak.sk

Riešenie migračných výziev v obci Radoľa

Obci Radoľa bol z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 poskytnutý nenávratný finančný príspevok na riešenie migračných výziev vo výške 5 200€.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku Radoľa vo voľbách do NR SR 30.09.2023 

viď. príloha

19 SEP 2023

Oznam

Milé deti a teenageri!
Aj počas tohto školského roka budú v našej filiálke Radoľa prebiehať piatkové STRETKÁ. Tentokrát však oddelene - deti budú mať stretko v 1. a 3. týždeň v mesiaci a teenageri 2. a 4. týždeň.
Úvodné stretko, ktoré bude spoločné pre všetkých, bude už tento piatok 22. septembra 2023 od 16h do 17h v kostole sv. Cyrila a Metoda v Radoli.

Tešíme sa na Vás! Vaši animátori - Lucia Holtanová, Ema Mináriková a Timea Boráková