Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

22 MÁJ 2024
1
Príloha

Oznam - o prerušení distribúcie elektriny

SSD informuje, že v utorok 28.mája 2024 v čase od 7:00h do 17:30h bude v časti Obce Radoľa prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

viac informácií v prílohe ( + zoznam nehnuteľností, ktorých sa obmedzenie distribúcie el.energie týka )

Oznam - Vyhlásenie mimoriadnej situácie - medveď hnedý

„Vyhlásenie mimoriadnej situácie“ (ohrozenie života a zdravia medveď hnedý) Okresným úradom Žilina, ktorým bola dňom 02.05.2024 o 16.00h mimoriadna situácia rozšírená na okres Kysucké Nové Mesto.

viac informácií v prílohe

Oznam - Vyhlásenie mimoriadnej situácie - medveď hnedý

Z dôvodu zaznamenaných stretov medveďa hnedého s ľuďmi Okresný úrad Kysucké Nové Mesto podľa § 14 ods.4 zákona NR SR číslo 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vyhlasuje dňa 22.04.2024 o 15.00h mimoriadnu situáciu na území Okresu Kysucké Nové Mesto

viac informácií v prílohe + plagát - ako sa správať pri strete s medveďom

Deň narcisov

Pripnite si s nami narcis – malý kvietok za všetkých, ktorí bojujú s rakovinou!
Štvrtok 18. apríla je Deň narcisov.
Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa bude konať už 28-krát.
Liga proti rakovine je občianske združenie a jeho hlavným cieľom je pomáhať onkologickým pacientom, ich rodinám i blízkym. Na Slovensku pôsobí už vyše 33 rokov.

Už tradične aj v škole predpoludním a popoludní v obci, budú dobrovoľníci z našej základnej školy obdarovávať narcisom a vy sa im za to môžete odmeniť finančným príspevkom. Výnos zo zbierky bude zaslaný na účet Ligy proti rakovine.

Ďakujeme!

Aktualizácia :

Dobrovoľníci v našej obci vyzbierali a odovzdali na účet Ligy proti rakovine 719,94€.
Ďakujeme všetkým , ktorí sa zapojili !

10 APR 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách

viď. odkaz

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Vydávanie hlasovacích preukazov pre voľby do Európskeho parlamentu konaných 8.júna 2024

1. Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

2. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne od dňa 24.04.2024 pre voľby do Európskeho parlamentu 2024 do dňa 07.06.2024 najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce.
Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu od dňa 24.04.2024 do 07.06.2024 pre voľby do Európskeho parlamentu 2024 najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb.
Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

3. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej forme od dňa 24.04.2024 tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr do 20.05.2024. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3.

4. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky v zmysle zákona o voľbách od dňa 24.04.2024 najneskôr do dňa 20.05.2024. Obec na tieto účely zverejňuje na webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadosti a to: podatelna@radola.sk .

Hlasovacie preukazy pre voľby do Európskeho parlamentu 2024 sa budú v listinnej forme žiadateľom zasielať na požadované adresy iba do dňa 23.05.2024.

Žiadosť musí obsahovať:
a) údaje o voličovi podľa §9 ods. 3,
b) korešpondenčnú adresu, na ktorú doručí hlasovací preukaz

Ak volič v písomnej žiadosti, alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojim podpisom.
Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

5. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky.

príloha :
-Žiadosti o vydávanie hlasovacích preukazov pre voľby do Európskeho parlamentu 2024
-odkaz na dôležité informácie o eurovoľbách

Voľby prezidenta SR v r.2024

Výsledky prezidentských volieb v Obci Radoľa ( I.kolo + II.kolo ).

príloha :
Zápisnica OVK I.kolo
Zápisnica OVK II.kolo

14 MAR 2024

Oznam : ponuka práce

Ťažobná spoločnosť KAMENIVO NORD - lom Lopušné Pažite hľadá pracovníčku na polovičný úväzok na post expedientky.
Požiadavka : základy práce s PC
Pracovná doba: od 12h do 16.30h
Platobné podmienky: dohodou
Telefonický kontakt: 041/422 9393

13 MAR 2024

Oznam - ZŠsMŠ Radoľa - Zápis detí do 1.ročníka na školský rok 2024/2025

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Radoľa 326 oznamuje, že zápis detí do 1.ročníka na školský rok 2024/2025 sa uskutoční dňa 8. apríla 2024 (pondelok) v čase od 14.00h do 18.00h a 9. apríla 2024 (utorok) v čase od 14.00h do 17.00h v novej budove školy na druhom poschodí.
Zápisu sa zúčastnia deti aj ich zákonní zástupcovia.
K zápisu do 1. ročníka je potrebné, aby si zákonní zástupcovia priniesli platný občiansky preukaz a rodný list dieťaťa - originál.

viac informácií na : zsradola.edupage

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb – t. j. do 09. 04. 2024 (vrátane).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je možné doručiť listinne alebo elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@radola.sk , resp. do elektronickej stránky obce (ÚPVS-slovensko.sk).


Ing. Anton Tkáčik, starosta obce

príloha

12 MAR 2024

Oznam : straty/nálezy

Dňa 12. marca 2024 ( utorok )sa v našej obci na autobusovej zastávke ,, pri družstve", našiel zväzok kľúčov . Majiteľ/ka si môže svoje kľúče vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Radoli, počas úradných hodín.

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Informácia o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024
Starosta obce Radoľa Ing. Anton Tkáčik oznamuje, že v obci Radoľa je utvorený 1 volebný okrsok pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024.
Volebná miestnosť je určená v sále Obecného úradu v Radoli, adresa: Obecný úrad, Radoľa 4, 02336 Radoľa.

V Radoli 04.03.2024

Ing.Anton Tkáčik, starosta obce