Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

15 JÚL 2016

Oznam - Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto

Obec Radoľa zastúpená starostom obce Ing. Antonom Tkáčikom oznamuje verejnosti, že zámer: ,,Zmena diaľnice D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto od km 16,880 po km 19,280“ je dostupný k nahliadnutiu v kancelárii Obecného úradu v Radoli v úradných hodinách.

23 JÚN 2016

XXII. ročník futbalového turnaja „O pohár starostu obce Radoľa“

V sobotu 25. júna sa v areáli V Riekach uskutočnil Pľacový turnaj o pohár starostu obce Radoľa.
Svoje futbalové sily si zmerali : FO Dúbravka, TJ Kaštieľ, ŠK Stará cesta - Lány, FK Štepnica

Konečné poradie:
1. TJ Kaštieľ  8:6  6*
2. ŠK Stará cesta-Lány  18:3  6*
3. FK Štepnica  6:16  4
4. FO Dúbravka  2:9  1
* Rozhodol vzájomný zápas

Viac tu: http://skradola.webnode.sk/turnaj/placovy-turnaj-2016/

26 APR 2016

Posviacka novostavby kostola sv. Cyrila a Metoda

Dňa 23. apríla 2016 o 10:00h sa v našej obci konala výnimočná udalosť : Posviacka novostavby kostola sv. Cyrila a Metoda.

8 MAR 2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016 - výsledky v obci Radoľa

V sobotu 5. marca 2016 sa na Slovensku konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V obci Radoľa sa volieb do NR SR zúčastnilo 73,10 % voličov.

Výsledky volieb : obec Radoľa
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1190
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 870
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 5
Počet platných odovzdaných hlasov: 850

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu:
č.1 Strana TIP  2
č.2 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)  1
č.3 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)  45
č.4 Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník  0
č.5 ŠANCA  0
č.6 SME RODINA - Boris Kollár  59
č.7 Strana zelených Slovenska  7
č.8 KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO  0
č.9 Maďarská kresťanskodemokratická aliancia-Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 0
č.10 VZDOR - strana práce  1
č.11MOST - HÍD  5
č.12 Slovenská národná strana  178
č.13 Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia  2
č.14 Komunistická strana Slovenska  2
č.15 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  1
č.16 SMER - sociálna demokracia  315
č.17 Kresťanskodemokratické hnutie  30
č.18 Slovenská občianska koalícia  4
č.19 Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko  103
č.20 #SIEŤ  45
č.21 Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja  0
č.22 PRIAMA DEMOKRACIA  0
č.23 Sloboda a Solidarita  50

2 MAR 2016

Straty a nálezy

Dňa 29. februára 2016 sa pri predajni COOP Jednota v Radoli našla zlatá retiazka s príveskom. Majiteľ si retiazku môže vyzdvihnúť počas úradných hodín na Obecnom úrade v Radoli.

PHSR obce Radoľa na r.2015 - 2020

Obec Radoľa, zverejňuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radoľa na r. 2015 - 2020.

- príloha

15 JÚL 2015

Futbalový turnaj "O Pohár starostu obce Radoľa" - 21.ročník

Dňa 4. júla 2015 sa v areáli ihriska V Riekach uskutočnil futbalový turnaj "O Pohár starostu obce Radoľa".

Víťaz turnaja :
ŠK Radoľa

20 MAR 2015

Oznam - SeVaK, a.s., Žilina

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina v y z ý v a j ú vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci stavby "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce", spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

Pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia.

Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená. Ak vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosť uvedenú v § 23 ods. 2 zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení, bude naša spoločnosť predkladať podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľností na okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a ukladať pokuty. Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie uloží vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý sa dopustil priestupku pokutu vo výške do 331 €.

Podrobnejšie informácie podľa jednotlivých obcí Vám poskytnú zamestnanci Zákazníckeho centra v Žiline, t.č. 041/707 17 11.

Oznam pre daňovníkov

Obec Radoľa oznamuje daňovníkom, u ktorých došlo v priebehu roka 2015 k zmene skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane ( daň z nehnuteľností,daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje), že sú povinní do 31. januára 2016 podať daňové priznanie.

Zároveň upozorňuje fyzické osoby, ktoré v roku 2014 dovŕšili vek 70 rokov, fyzické osoby, ktoré sa v roku 2014 stali držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, fyzické osoby v hmotnej núdzi ako aj prevažne a úplné bezvládne fyzické osoby, že si musia nárok na zníženie dane z nehnuteľností na rok 2015 uplatniť v daňovom priznaní, ktoré sú povinné podať do 31. januára 2016.

prílohy: daňové tlačivá, poučenie, oznámenie k poplatkovej povinnosti - TKO

Výsledky volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v Radoli

Miestna volebná komisia v Radoli na základe výsledkov hlasovania vo voľbách starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali v dňa 15. novembra 2014 oznamuje:

Za starostu obce bol zvolený:
Ing. Anton T k á č i k       - počet platných hlasov 565

Kandidáti pre voľbu starostu obce
Mgr. Božena P e ť k o v á      -  počet platných hlasov 286

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1. Ing. Ivan K o c ú r  - počet platných hlasov  474
2. Ing. Juraj J a n í k .  - počet platných hlasov  403
3. Ing. Emília M e r i a č o v á  - počet platných hlasov  396
4. Ján Š u s t e k  - počet platných hlasov  389
5. Ing. Jozef M a c ú š   - počet platných hlasov  342
6. Ing. Andrea S c h m i d t o v á - počet platných hlasov  333
7. Ing. Viera A n d e l o v á  - počet platných hlasov  294
8. Ing. Peter K u b í k  - počet platných hlasov  274
9. Ľuboš  Š u p o l  - počet platných hlasov  259

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1. Mgr. Andrea B e l a n c o v á   - počet platných hlasov  248
2. Gabriela D r n d o v á   - počet platných hlasov  220
3. Ing. Veronika Š i š k o v á   - počet platných hlasov  220
4. Mgr. Miroslava A n d e l o v á   - počet platných hlasov  209
5. Mgr.Janette C h u p á č o v á   - počet platných hlasov  199
7. Pavol M a c ú š   - počet platných hlasov  184
8. Ing. Štefan H o l t a n   - počet platných hlasov  167
9. Mgr. Renáta V n u k o v á   - počet platných hlasov  166


Bc. Jarmila Ragulová, v.r.
Predseda miestnej volebnej komisie v  R a d o l i

11 SEP 2014

Oznam

Dňa 9. septembra 2014 TV JOJ odvysielala v hlavnom spravodajstve reportáž o Radoli.

11 JÚL 2014

Oznam - kanalizácia

Občania sa už môžu pripájať ku kanalizácii.
Rozhodnutie o kolaudácii stavby kanalizácie nadobudlo právoplatnosť a novovybudovaná kanalizácia v obci Radoľa je prevádzkyschopná. Všetci záujemcovia, ktorí majú záujem pripojiť sa na novovybudované kanalizačné vetvy, sa už môžu pripájať.
Pred realizáciou prípojky Vám odporúčame kontaktovať zákaznícke centrum SEVAK, a.s. v Žiline:http://www.sevak.sk/zakaznici.

Potrebné dokumenty:
Snímka z katastrálnej mapy so zakreslenou domovou kanalizačnou prípojkou včítane šachty
List vlastníctva (plne vyhovuje aj vytlačený zo stránok http://www.katasterportal.sk/kapor/)