Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor EKORAY - elektroodpad
Názov Dodatok k Zmluve o odbere odpadu
Predmet Odber elektroodpadu
Hodnota
Platnosť od 21.11.2019
Zverejnené 21.11.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, Peter Bolek - EKORAY (IČO: 10846671)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Peter Bolek
 [189,1 kB]
Identifikátor SSE Stredoslovenská energetika,a.s.,Žilina
Názov Zmluva o združenej dodávke elektriny
Predmet Distribúcia elektriny do všetkých odberných miest,ktoré sú uvedené v prílohe
Hodnota cenník
Platnosť od 01.11.2019
Zverejnené 11.11.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská energetika,a.s.,Žilina (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta Ing. Michal Jaloviar,riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom
 [1,4 MB]
Identifikátor ÚPSVaR Žilina - § 10 UoZ
Názov Dohoda č. 19/25/010/58
Predmet Pomoc v hmotnej núdzi
Hodnota
Platnosť od 07.11.2019
Zverejnené 07.11.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta PeadDr. AdrianaJurišová, PhD., riaditeľ úradu
 [1,0 MB]
Identifikátor NN Tatry - Sympatia- doplnkové dôchodkové sporenie
Názov Zamestnávateľská zmluva
Predmet Úprava práv a povinností Zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení
Hodnota
Platnosť od 31.10.2019
Zverejnené 31.10.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa NN Tatry - Sympatia,d.d.s.,a.s.,Bratislava (IČO: 35976853)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Mária Činčalová, finančný agent
 [1,7 MB]
Identifikátor SSE,a.s.,Žilina
Názov Zmluva o združenej dodávke plynu
Predmet Dodávka plynu
Hodnota cenník
Platnosť od 29.10.2019
Zverejnené 29.10.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa,SSE,a.s. (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta ing. Michal Jaloviar,riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom
 [1,8 MB]
Identifikátor PROFI DEKOR s.r.o.
Názov Zmluva č. 012018 o prenájme LED svetelnej vianočnej výzdoby
Predmet Prenájom vianočnej výzdoby na stĺpy verejného osvetlenia
Hodnota 444,-€
Platnosť od 02.10.2019
Zverejnené 02.10.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, PROFI DEKOR, s.r.o.,Prešov (IČO: 36729566)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Štefan Bosák
 [759,2 kB]
Identifikátor Národný projekt Zelené obce
Názov Zmluva o poskytnutí podpory
Predmet Národný projekt s názvom " Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska" zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území...
Hodnota 14 506,07,-€
Platnosť od 10.09.2019
Zverejnené 11.09.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica (IČO: 00626031)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, RNDr. Richard Müller, PhD., generálny riadeteľ
 [3,5 MB]
Identifikátor Verejný vodovod /miestna časť Koscelisko/
Názov Kúpna zmluva
Predmet Dohoda o odkúpení majetku predĺženia verejného vodovodu, vybudovaného v rámci stavby "Rozšírenie verejného vodovodu Radoľa,/miestna časť Koscelisko/"
Hodnota 40 500,-€
Platnosť od 09.09.2019
Zverejnené 05.09.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, Žilina (IČO: 36672297)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Predstavenstvom
 [1,1 MB]
Identifikátor Kompostér
Názov Zmluva o výpožičke kompostéra
Predmet Predmetom výpožičky je nový plastový kompostér TOP Thermo komp 1050
Hodnota Predmet výpožičky je financovaný v rámci projektu Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území Dolných Kysúc
Platnosť od 29.06.2019
Zverejnené 16.07.2019
Zmluvné strany Združenie mesta a obcí Dolných Kysúc, Rudina (IČO: 50596314)
V zastúpení Ing. Anna Mičianová, štatutárny orgán
 [655,1 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 2020010901
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 01.07.2019
Zverejnené 01.07.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, Mgr.Mário Šujanský,Žilina
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Mgr.Mário Šujanský,Žilina
 [249,5 kB]
Identifikátor Prvá ekologická s.r.o.
Názov Zmluva o nakladaní s odpadmi
Predmet Zber odpadov
Hodnota
Platnosť od 11.06.2019
Zverejnené 11.06.2019
Zmluvné strany Prvá ekologická s.r.o.,Kys. Nové Mesto, Obec Radoľa (IČO: 51437546)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Radoslav Ševčík, konateľ spol.
 [920,8 kB]
Identifikátor Pozemkové spoločenstvo Urbár Radoľa
Názov Nájomná zmluva
Predmet Prenajímateľ prenajíma za účelom úpravy miestnej komunikácie a výstavby chodníka, odvodnenie tejto lokality...
Hodnota 1,-eur/ročne
Platnosť od 28.05.2019
Zverejnené 28.05.2019
Zmluvné strany Pozemkové spoločenstvo Urbár Radoľa (IČO: 42222125)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Ing. Štefan Holtan-predseda výboru PS Urbár
 [825,6 kB]