Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
10.03.2020 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie č. OLP/2405/84443 - Koronavírus
Rozhodnutie o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona . 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 [625,7 kB]

10.03.2020 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie č. OLP/2405/2020 - Koronavírus
Rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šireniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods.4 písm.e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 [661,7 kB]

24.02.2020 - Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
 [530,3 kB]

17.02.2020 - Oznámenie o uložení zásielky
Oznámenie o uložení zásielky -Jaroslav Bizik
 [130,8 kB]

12.02.2020 - Verejná vyhláška - Poľovnícka Spoločnosť Vreteň
Oznámenie o výplate náhrady za postúpenie užívania spoločného poľovného revíru Poľana- Veľký Vreteň za rok 2020
 [217,7 kB]

12.11.2019 - Oznámenie o zámere obce Radoľa na odpredaj parciel v majetku obce Radoľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet predaja: CKN 26/3 o vým. 15 m2, zapísaná na LV č. 1810 a CKN parc. 24/4 o vým. 18 m2, zapísaná na LV č. 1810
 [268,8 kB]

11.11.2019 - Oznámenie o uložení zásielky 11.11.2019
Oznámenie o uložení zásielky - Jaroslav Bizik
 [158,9 kB]

06.11.2019 - Verejná vyhláška - Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Oznámenie o prerokovaní návrhu hosp.opatrení a odovzdanie provizórnych máp a porovnávacieho výkazu
 [378,7 kB]

11.10.2019 - Oznámenie o uložení zásielky 10.10.2019
Oznámenie o uložení zásielky - Jaroslav Bizik
 [154,9 kB]

11.10.2019 - Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu
Oznámenie o čase a mieste konaniaa volieb do Európskeho parlamentu
 [246,0 kB]

19.08.2019 - Oznámenie o uložení zásielky
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [132,7 kB]

06.08.2019 - Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu
Výzva - Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov Vás vyzývame vykonať do 30dní od doručenia výzvy - SSE-D, Žilina
 [1,6 MB]