Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
28.05.2020 - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
"IBV Zadky 1 a Zadky 2, verejné osvetlenie prístupových komunikácií" na pozemkoch:líniová stavba -parcelné čísla sa neuvádzajú v kat. území Rudina
 [596,5 kB]

27.04.2020 - Oznámenie o uložení zásielky 24.04.2019
Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Bojko
 [159,0 kB]

22.04.2020 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie -Obec Radoľa
Novostavba rodinného domu, elektrická prípojka, vodovodná, kanalizačná - Miroslav Kocúr a Erika, Kys. Nové Mestoprípojka a oplotenie
 [4,0 MB]

08.04.2020 - Verejná vyhláška - Stavebné povolenie- Obec Radoľa
Vybudovanie chodníkov v obci, Obec Radoľa
 [303,1 kB]

06.04.2020 - Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač
Zmena navrhovanej činnosti"Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač" predstavuje vybudovanie napojenia dotknutých obcí na diaľnicu D3 - NDS, Bratislava
 [151,5 kB]

06.04.2020 - Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Súhlas na výrub drevín Ireny Tomčiakovej na parc. č. KN C 24/8 v k.ú. Radoľa
 [194,8 kB]

31.03.2020 - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
IBV Zadky 1 a Zadky 2, verejné osvetlenie prístupových komunikácií" k. ú. Rudina
 [878,7 kB]

26.03.2020 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie -Obec Radoľa
Rozhodnutie, ktorým predlžuje platnosť stavebného povolenia č.j. 202/2017-02 zo dňa 15.11.2017, vydané pre novostavbu rodinného domu, el., vod. a kanalizačná prípojka- Bc. Ing. Branislav Benka, Žilina a Ing. Slavomíra Benková, Senec
 [691,1 kB]

19.03.2020 - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Novostavba RD, elektrická, vodovodná, kanalizačná prípojka a oplotenie...- Miroslav Kocúr a Erika, Kys. Nové Mesto
 [1,1 MB]

16.03.2020 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie č. OLP/2567/2020 - Koronavírus
Rozhodnutie nariaďuje nasledovné opatrenia: Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v SR, žijúcim na území SR, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 07:00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti nariaďuje sa izolácia v domácom prostredí.
 [1,1 MB]

11.03.2020 - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania
Vybudovanie chodníkov v obci Radoľa na pozemkoch KN C 1952/4,1960/1,2018/2,1949/1
 [592,4 kB]

10.03.2020 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie č. SHHSRVSU/2448/2020 - Koronavírus
Rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 [1,0 MB]