Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
27.10.2020 - Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.
Vyvlastňovacie konanie pre stavbu "Diaľnica D3 Žilina /Brodno/-Kysucké Nové Mesto
 [240,6 kB]

22.10.2020 - Oznámenie o uložení zásielky 22.10.2020
Oznámenie o uložení zásielky - Jaroslav Bizik
 [127,4 kB]

13.10.2020 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Obec Radoľa
Novostavba rodinného domu, kanalizačná, elektrická, plynová prípojka, vŕtaná studňa s vodovodnou prípojkou, spevnené plochy, odvodnenie pozemku, oporné múry, oplotenie - Jarmila Kohútová, Kys. Nové Mesto
 [5,9 MB]

12.10.2020 - Verejná vyhláška č. 4/2020 - Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k. ú. Radoľa
Pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Radoľa
 [3,2 MB]

29.09.2020 - Oznámenie o uložení zásielky 29.09.2020
Oznámenie o uložení zásielky - Lenka Kríšková
 [127,4 kB]

28.09.2020 - Oznámenie o uložení zásielky 28.09.2020
Oznámenie o uložení zásielky - Lenka Kríšková
 [128,6 kB]

03.09.2020 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojdenávania - Novostavba rodinného domu, kanalizačná, elektrická,plynová prípojka, vŕtaná studňa s vodovodnou prípojkou, spevnené plochy, odvodnenie pozemku, oporné múry, oplotenie - Jarmila Kohútová, KNM
 [1,4 MB]

24.07.2020 - Verejná vyhláška - OÚZA -odbor starostlivosti o životné prostredie
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021-2027
 [4,1 MB]

15.07.2020 - Verejná vyhláška - Stavebné povolenie
Novostavba rodinného domu, elektrická, vodovodná, kanalizačná prípojka a oplotenie- Miroslav Kocúr a Erika
 [2,2 MB]

08.06.2020 - Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Predmetom konania je žiadosť Jarmili Pavlusíkovej o vydanie súhlasu na výrub dreviny (Jedľa -Abies)
 [196,6 kB]

29.05.2020 - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania
Novostavba rodinného domu, elektrická,vodovodná, kanalizačná prípojka a oplotenie - Miroslav Kocúr a Erika, KNM
 [910,7 kB]

28.05.2020 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením
"IBV Zadky 1 a Zadky 2, verejné osvetlenie prístupových komunikácií" na pozemkoch:líniová stavba -parcelné čísla sa neuvádzajú v kat. území Rudina, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie dňa 16.05.2019 pod.č. j. 99/2019-02
 [2,9 MB]