Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
19.03.2020 - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Novostavba RD, elektrická, vodovodná, kanalizačná prípojka a oplotenie...- Miroslav Kocúr a Erika, Kys. Nové Mesto
 [1,1 MB]

16.03.2020 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie č. OLP/2567/2020 - Koronavírus
Rozhodnutie nariaďuje nasledovné opatrenia: Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v SR, žijúcim na území SR, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 07:00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti nariaďuje sa izolácia v domácom prostredí.
 [1,1 MB]

11.03.2020 - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania
Vybudovanie chodníkov v obci Radoľa na pozemkoch KN C 1952/4,1960/1,2018/2,1949/1
 [592,4 kB]

10.03.2020 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie č. SHHSRVSU/2448/2020 - Koronavírus
Rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 [1,0 MB]

10.03.2020 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie č. OLP/2405/84443 - Koronavírus
Rozhodnutie o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona . 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 [625,7 kB]

10.03.2020 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie č. OLP/2405/2020 - Koronavírus
Rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šireniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods.4 písm.e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 [661,7 kB]

24.02.2020 - Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
 [530,3 kB]

17.02.2020 - Oznámenie o uložení zásielky
Oznámenie o uložení zásielky -Jaroslav Bizik
 [130,8 kB]

12.02.2020 - Verejná vyhláška - Poľovnícka Spoločnosť Vreteň
Oznámenie o výplate náhrady za postúpenie užívania spoločného poľovného revíru Poľana- Veľký Vreteň za rok 2020
 [217,7 kB]

12.11.2019 - Oznámenie o zámere obce Radoľa na odpredaj parciel v majetku obce Radoľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet predaja: CKN 26/3 o vým. 15 m2, zapísaná na LV č. 1810 a CKN parc. 24/4 o vým. 18 m2, zapísaná na LV č. 1810
 [268,8 kB]

11.11.2019 - Oznámenie o uložení zásielky 11.11.2019
Oznámenie o uložení zásielky - Jaroslav Bizik
 [158,9 kB]

06.11.2019 - Verejná vyhláška - Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Oznámenie o prerokovaní návrhu hosp.opatrení a odovzdanie provizórnych máp a porovnávacieho výkazu
 [378,7 kB]