Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
07.03.2019 - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Obec Radoľa
Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: "Miestna komunikácia Kukučínova ulica - Hôrky" ( SO 01 Komunikácia: SO 02 Verejné osvetlenie) - Mesto Kys. Nové Mesto
 [1,0 MB]

01.03.2019 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Obec Radoľa
Rozhodnutie povoľuje odstránenie stavby - umývačka áut č.s. 2905, v k.ú. Kys. Nové Mesto
 [871,9 kB]

18.02.2019 - Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu
Výzva - Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov Vás vyzývame vykonať do 30dní od doručenia výzvy - SSE-D, Žilina
 [1,4 MB]

12.02.2019 - Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky

 [187,3 kB]

07.02.2019 - Verejná vyhláška - Poľovnícka Spoločnosť Vreteň
Oznámenie o výplate náhrady za postúpenie užívania spoločného poľovnéo revíru Poľana - Veľký Vreteň za rok 2019
 [217,7 kB]

24.01.2019 - Verejná vyhláška -Oznámenie o možnosti oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia - Obec Radoľa
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby"Umývačka áut č.s. 2905 v areáli Údržby mesta Kys.Nové mesto na KN-C 1910/126 - Mesto Kys. Nové Mesto
 [537,0 kB]

11.01.2019 - Verejná vyhláška - Stavebné povolenie- Obec Radoľa
Novostavby rod. domu, vodovodná, kanalizačná prípojka, spevnené plochy a oporný múr - Ing. Veronika Horecká
 [1,5 MB]

11.01.2019 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Obec Radoľa
Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, ktorou je vŕtaná studňa s prípojkou k rod.domu na KN C 2484/5 - Ing. Veronika Horecká
 [940,2 kB]

02.01.2019 - Oznámenie o výrube
Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v k.ú. Radoľa
 [1,5 MB]

12.12.2018 - Verejná výhláška - Rozhodnutie - Okresný úrad Žilina
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov č. OU-ZA-OOP4-2017/036597-12/CVI, zo dňa 05.12.2018
 [1,8 MB]

06.12.2018 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania
Verejná vyhláška - vŕtaná studňa a vodovodná prípojka - Ing. Veronika Horecká
 [521,3 kB]

27.11.2018 - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojdednávania
Novostavba rodinného domu, vodovodná, kanalizačná prípojka, spevnené plochy a oporný múr - Ing. Veronika Horecká
 [537,6 kB]