Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

1 APR 2020

Oznam - Zápis do 1. ročníka ZŠ 2020/2021

Vzhľadom na súčasnú situáciu a s tým súvisiace prijaté opatrenia bude zápis prebiehať podľa nasledujúcich pravidiel:

1. Prihlásenie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky je možné od 15. 04. 2020 formou elektronickej prihlášky, ktorú nájdete na zsradola.edupage.org/register.

2. Rodičia vyplnia elektronickú prihlášku najneskôr do piatku 24. 04. 2020. Rodič je zodpovedný za správnosť vyplnenia údajov pri prihláške.

3. Rodičia detí, ktorí vyplnili elektronickú prihlášku, prídu na overenie správnosti údajov v prihláške, do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania spolu s vytlačenou a podpísanou elektronickou prihláškou a ostatnými dokumentami.

4. Rodičia detí, ktorí z rôznych dôvodov nemajú možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, prídu zapísať svoje dieťa osobne. Osobný zápis sa bude organizovať bez prítomosti detí - príde len zákonný zástupca dieťaťa - v pondelok 20. 04. 2020 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. a v utorok 21. 04. 2020 v čase od 13.00 hod. do 18.00 hod. v priestoroch Základnej školy v Radoli.

5. Pri osobnom zápise musia mať rodičia rúško, rukavice a vlastné pero. Pri overovaní správnosti údajov zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:

  rodný list dieťaťa,
  občiansky preukaz zákonného zástupcu,
  v prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti.

6. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

7. Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

8. Predčasné zaškolenie žiakov - Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude vyžadovať, ak zákonný zástupca ich doručí dodatočne.

Uznesenie vlády SR č. 169 zo dňa 27.3.2020

Viac v prílohe

Rozhodnutie č. 2020/10610:1-A 1030

Minister školstva vedy, výskumu a športu SR mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
Nevzťahuje sa na diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá....

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2777/2020

Opatrenie ÚVZSR zo dňa 29.03.2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení...

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia č.OLP/2778/2020

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva zo dňa 28.03.2020, ktorým sa mení opatrenie ÚVZSR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu - otvorenie veterinárnych ambulancií a pohotovostných lekární

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/2733/2020 - zákaz prevádzok v nedeľu sanitárny deň

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/2731/2020 - zákaz hromadných podujatí od 24.03.2020

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/2775/2020 - poskytovanie sociálnych služieb

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/2732/2020 - povinnosť nosiť rúška

Viac v prílohe

25 MAR 2020

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky:

-  Seniori starší ako 65 rokov majú od dnes (25.marca 2020) vyhradené špeciálne otváracie hodiny v obchodoch každý deň okrem nedele od 9.00 do 12.00 hod
-  všetci občania majú povinnosť nosiť ochranné rúško alebo inú vhodnú ochranu tváre všade mimo svojho bydliska
-  seniori, ktorí majú problémy so zásobovaním potravinami môžu kontaktovať Obecný úrad v Radoli na telefónnom čísle 041 421/ 32 33.

23 MAR 2020

Žilinský samosprávny kraj si Vás dovoľuje informovať, že:

Od 23. 03. 2020 (pondelok) bude prímestská autobusová doprava, ktorú prevádzkujú dopravné spoločnosti Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. a ARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok, prevádzkovaná v prázdninovom režime.

Upozornenie: Do prázdninového režimu bude ale zapracovaná redukcia autobusových spojov, ktoré nezabezpečujú dopravnú obslužnosť a strácajú opodstatnenie (nízka až nulová obsaditeľnosť spojov).

Oznam na webovom sídle ŽSK: http://www.regionzilina.sk/sk/aktuality/aktuality/primestska-autobusova-doprava-zilinskom-kraji.html

Upravené cestovné poriadky budú postupne zverejňované na webovom portáli www.cp.sk.

20 MAR 2020

Oznam - zmena cestovného poriadku v prímestskej autobusovej dopravy

Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. a ARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok oznamuje občanom zmenu cestovného poriadku, s platnosťou od 19.03.2020 do odvolania (zatiaľ je predpoklad do 27.03.2020) budú spoje prímestskej autobusovej dopravy premávať ako v sobotu v celom Žilinskom kraji.

(to znamená, že budú prevádzkované iba spoje, ktoré premávajú denne alebo v sobotu.)

-Aktuálne cestovné poriadky budú zverejnené na www.cp.sk.