Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Plyn
Názov Zmluva o združenej dodávke plynu č. 3501998
Predmet predĺženie o 36 mesiacov
Hodnota 670 €/mesiac
Platnosť od 01.07.2016
Zverejnené 30.06.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
 [316,7 kB]
Identifikátor Kaderníctvo Denisa
Názov Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku
Predmet Prenájom pozemku
Hodnota 180,- €/rok
Platnosť od 14.06.2016
Zverejnené 15.06.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Kaderníctvo Denisa (IČO: 34361618)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Denisa pijáková
 [733,5 kB]
Identifikátor Hammel
Názov Zmluva O vytvorení, použití a širení umeleckého výkonu
Predmet Umelecký výkon
Hodnota 1500,- €
Platnosť od 13.06.2016
Zverejnené 13.06.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Pavol Hammel, Juraj Burian - umelci
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Pavol Hammel, Juraj Burian - umelci
 [384,6 kB]
Identifikátor Reklamamné zariadenie
Názov Zmluva o zabezpečení reklamy
Predmet umiestnenie loga firmy za účelom propagácie
Hodnota 400,- €
Platnosť od 12.04.2016
Zverejnené 12.04.2016
Zmluvné strany ŠK Radoľa Miroslav Tomašec, KNM (IČO: 43686176)
V zastúpení Ing.Jozef Macúš, štatutár ŠK Radoľa Miroslav Tomašec
 [929,4 kB]
Identifikátor EKORAY
Názov Zmluva o odbere odpadov
Predmet Odberateľ sa zaväzuje preberať odpad od pôvodcu na vopred dohodnutom mieste a prepravovať na vlastné nebezpečenstvo a na vlastné náklady, ......
Hodnota cenník
Platnosť od 11.04.2016
Zverejnené 11.04.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Peter Bolek - EKORAY (IČO: 10846671)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Peter Bolek
 [3,1 MB]
Identifikátor Reklamamné zariadenie
Názov Zmluva o zabezpečení reklamy
Predmet umiestnenie loga firmy za účelom propagácie
Hodnota 300,- €
Platnosť od 08.04.2016
Zverejnené 08.04.2016
Zmluvné strany ŠK Radoľa UNIPAL KNM, spol. s.ro., KNM (IČO: 36383171)
V zastúpení Ing.Jozef Macúš, štatutár ŠK Radoľa Ing.Stanislav Čelko
 [925,9 kB]
Identifikátor Reklamamné zariadenie
Názov Zmluva o zabezpečení reklamy
Predmet umiestnenie loga firmy za účelom propagácie
Hodnota 600,- €
Platnosť od 08.04.2016
Zverejnené 08.04.2016
Zmluvné strany ŠK Radoľa Čerpacia stanica PHM, Radoľa (IČO: 10976582)
V zastúpení Ing.Jozef Macúš, štatutár ŠK Radoľa Ing.Anton Súkeník
 [924,1 kB]
Identifikátor ENVI-PAK, a.s. - odpady ( Zmluva vypovedaná k 31.12.2017 )
Názov Zmluva ZSV1104201501 uzatvorená podľa §269 ods.2 zákona č.513/1991 ZB. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa §59 ods.2 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predmet rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov......
Hodnota cenník
Platnosť od 06.04.2016
Zverejnené 06.04.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa ENVI-PAK, a.s., Bratislava (IČO: 35858010)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Mgr.Hana Nováková MBA, generálna riaditeľka
 [2,9 MB]
Identifikátor Autorský zákon - prenos záznamov
Názov Zmluva v zmysle Autorského zákona č.1611613
Predmet odmena za vykonávanie verejného prenosu prostredníctvom technického zariadenia
Hodnota 38,50 €/rok
Platnosť od 05.04.2016
Zverejnené 05.04.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa SLOVGRAM, Bratislava (IČO: 17310598)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Natália Škvareninová, riaditeľka
 [870,4 kB]
Identifikátor 17/2015/§54-ŠnZ
Názov Dodatok č.1 k dohode č.17/2015/§54-ŠnZ
Predmet zmena Článku I bod 1. a 3., Čl. II bod 16, ČL. III. bod 7, ČL.V bod 2. §4 výška a účel dotácie
Hodnota
Platnosť od 02.03.2016
Zverejnené 02.03.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Vladimír Gavlák
 [2,4 MB]
Identifikátor Plyn
Názov Dohoda o platbách za odobratý plyn
Predmet Dodávka a distribúcia plynu - OcÚ
Hodnota cenník
Platnosť od 01.02.2016
Zverejnené 25.01.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
 [1,2 MB]
Identifikátor Plyn
Názov Dohoda o platbách za odobratý plyn
Predmet Dodávka a distribúcia plynu - OcÚ
Hodnota cenník
Platnosť od 01.02.2016
Zverejnené 25.01.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
 [1,0 MB]